Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC. Roedd David Melding AC yn dirprwyo ar ei rhan.

 

(14:30 - 14:40)

2.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

2.1

SL(5)412 – Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

CLA(5)-18-19 – Papur 1 - Adroddiad

CLA(5)-18-19 – Papur 2 - Ymateb y Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

 

(14:40 - 14:45)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Llythyr gan y Comisiwn Etholiadol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-18-19 – Papur 3 – Llythyr gan y Comisiwn Etholiadol, 24 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

3.2

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Gorchmyn Adran 109

CLA(5)-18-19 – Papur 4 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, dyddiedig 9 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

3.3

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-18-19 – Papur 5 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 5 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

(14:45)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig

 

(14:45 - 15:00)

5.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil y Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau)

CLA(5)-18-19 – Papur briffio cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

(15:00 - 16:00)

6.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-18-19 – Papur briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

CLA(5)-18-19 – Papur briffio cyfreithiol

CLA(5)-18-19 – Papur 6 - Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd a chytunodd y Pwyllgor newidiadau i'r adroddiad drafft. Bydd fersiwn ddiwygiedig yn cael ei hystyried yn y cyfarfod nesaf.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu