Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(14.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Nathan Gill. Ni chafwyd dirprwy.

(14:30 - 15:30)

2.

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 1

Yr Arglwydd Murphy o Dorfaen

 

CLA(5)-04-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Arglwydd Murphy o Dorfaen.

(15.30 - 15.35)

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-04-17 – Papur 1 – Offerynnau Sefydlog sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)050 - Rheoliadau Rhent-daliadau (Pris Adbrynu) (Cymru) 2017

3.2

SL(5)053 - Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Dosbarthau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) (Diwygio) 2017

3.3

SL(5)055 - Rheoliadau Cartrefi Plant (Cymru) (Diwygio) 2017

3.4

SL(5)058 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cynllunio Ardal) (Cymru) 2017

Cofnodion:

3.0a Ystyriodd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

(15.35 - 15.40)

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)051 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2017

CLA(5)-04-17 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-04-17 – Papur 3 – Offeryn drafft

CLA(5)-04-17 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn a cytunodd i adrodd i’r Cynulliad.

(15.40 - 15.45)

5.

Papur i'w nodi

5.1

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

CLA(5)-04-17 – Papur 5 – Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 1 Chwefror 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

(15.45)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

(15.45 - 16.00)

7.

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth a ddaeth i law.

(16.00 - 16.10)

8.

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Rhaglen amlinellol y panel dinasyddion

CLA(5)-04-17 – Papur 6 – Rhaglen amlinellol y panel dinasyddion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor y rhaglen amlinellol ar gyfer y panel i ddinasyddion ar 13 Chwefror.

(16.10 - 16.20)

9.

Briff cyfreithiol : Dyfarniad y Goruchaf Lys ar Erthygl 50 Cytundiad yr Undeb Ewropeaidd a Chonfensiwn Sewel

CLA(5)-04-17 – Briff y Gwasanaethau Cyfreithiol [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd y Pwyllgor y briff cyfreithiol.

(16.20 - 16.30)

10.

Biliau Cydgrynhoi: Gohebiaeth ddrafft i'w gytuno

CLA(5)-04-17 – Papur 7 – Gohebiaeth ddrafft at y Llywydd ac at y Cwnsler Cyffredinol [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft.