Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Sian Giddins

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(14.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(14.30 - 14.35)

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-08-16 – Papur 1 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)017 - Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 (Darpariaethau Canlyniadol) 2016

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

 

(14.35 - 14.40)

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)018 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Diwygio) (Cymru) 2016

CLA(5)-08-16 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-08-16 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-08-16 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, gan gytuno y dylid cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

(14.40)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y Pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.40 - 15.10)

5.

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Y flaenraglen waith

CLA(5)-08-16 – Papur 5 – Blaenraglen waith [Saesneg yn unig]

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith cyn cytuno arni.