Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC.   

 

13.00

2.

Bil Deddfwriaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

Syr Nicholas Green, Cadeirydd, Comisiwn y Gyfraith

Mr Nicholas Paines QC, Comisiwn y Gyfraith

Mr Henni Ouahes, Comisiwn y Gyfraith

Dr Charles Mynors, Comisiwn y Gyfraith

 

 

CLA(5)-2-19 - Papur briffio

CLA(5)-2-19 - Papur 1 – Ymateb Comisiwn y Gyfraith i'r ymgynghoriad ar ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Bil Deddfwriaeth drafft

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Syr Nicholas Green, Cadeirydd Comisiwn y Gyfraith; Nicholas Paines CF; Henni Ouahes a Dr Charles Mynors, Comisiwn y Gyfraith.       

 

13.45

3.

Bil Deddfwriaeth (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 3

Dr Catrin Fflur Huws

Yr Athro Thomas Watkin

 

CLA(5)-02-19 – Papur briffio

CLA(5)-02-19 – Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Thomas Watkin ar y Bil Deddfwriaeth (Cymru)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Thomas Watkin a’r Dr Catrin Fflur Huws. 

 

14.30

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-02-19 – Papur 3 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

4.1

SL(5)298 - Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018

4.2

SL(5)292 - Rheoliadau Gwasanaethau Lleoli Oedolion (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019

Mae'r crynodeb a ganlyn o'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn ymwneud â'r offeryn hwn ac fe'i gosodwyd gerbron y Cynulliad. Rheoliadau Gwasanaethau Lleoli Oedolion - Ymgynghoriad – crynodeb o'r ymatebion

 

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

5.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

5.1

SL(5)299 - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018

CLA(5)-02-19 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-02-19 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-02-19 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i’r Cynulliad yn unol â’r pwyntiau technegol a nodwyd.  

 

5.2

SL(5)293 - Rheoliadau Gwasanaethau Eiriolaeth Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019

CLA(5)-02-19 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-02-19 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(5)-02-19 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

 

Mae'r crynodeb a ganlyn o'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn ymwneud â'r offeryn hwn ac fe'i gosodwyd gerbron y Cynulliad. Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli - Ymgynghoriad – crynodeb o'r ymatebion

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i’r Cynulliad yn unol â’r pwyntiau technegol a nodwyd.   

 

 

5.3

SL(5)296 - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019

CLA(5)-02-19 – Papur 10 – Adroddiad

CLA(5)-02-19 – Papur 11 – Rheoliadau

CLA(5)-02-19 – Papur 12 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Mae'r crynodeb a ganlyn o'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn ymwneud â'r offeryn hwn ac fe'i gosodwyd gerbron y Cynulliad. Rheoliadau Gwasanaethau Maethu - Ymgynghoriad – crynodeb o'r ymatebion

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno ei adroddiad i’r Cynulliad yn unol â’r pwyntiau technegol a nodwyd.  

 

 

6.

Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan reol sefydlog 21.3B

CLA(5)-02-19 – Papur 13 – Offerynnau negyddol arfaethedig sydd ag adroddiadau clir

 

 

Dogfennau ategol:

6.1

pNeg(5)04 – Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

6.2

pNeg(5)05 – Rheoliadau Da Byw (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

6.3

pNeg(5)06 - Rheoliadau Tir a Halogwyd yn Ymbelydrol (Addasu Deddfiadau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

6.4

pNeg(5)07 – Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid ac Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau negyddol arfaethedig ac roedd yn fodlon arnynt.

 

7.

Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit

7.1

SICM(5)13 - Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-02-19 – Papur 14 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

CLA(5)- 02-19 – Papur 15 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 nas gosodir gerbron y Cynulliad

CLA(5)- 02-19 – Papur 16 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 02-19 – Papur 17 – Rheoliadau

CLA(5)- 02-19 – Papur 18 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 02-19 - Papur 19 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd nad yw’r Gweinidog o blaid gosod cynnig ar gyfer dadl.

 

 

7.2

SICM(5)14 - Rheoliadau Caffaeliad Cyhoeddus (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 - diwygiadau i Adran 155 (2) a (3) o Ddeddf Cydraddoldeb 2010

CLA(5)-02-19 – Papur 20 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru

CLA(5)- 02-19 – Papur 21 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 nas gosodir gerbron y Cynulliad

CLA(5)- 02-19 – Papur 22 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 02-19 – Papur 23 – Rheoliadau

CLA(5)- 02-19 – Papur 24 -  Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 02-19 - Papur 25 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd nad yw’r Prif Weinidog o blaid gosod cynnig ar gyfer dadl.

 

 

7.3

SICM(5)15 - Rheoliadau Pedolwyr (Cofrestru) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-02-19 – Papur 26 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

CLA(5)- 02-19 – Papur 27 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 nas gosodir gerbron y Cynulliad

CLA(5)- 02-19 – Papur 28 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 02-19 – Papur 29 – Rheoliadau

CLA(5)- 02-19 – Papur 30 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 02-19 – Papur 31 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd nad yw’r Gweinidog o blaid gosod cynnig ar gyfer dadl.

 

 

7.4

SICM(5)16 - Rheoliadau Milfeddygon a Lles Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-02-19 – Papur 32 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

CLA(5)- 02-19 – Papur 33 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 nas gosodir gerbron y Cynulliad

CLA(5)- 02-19 – Papur 34 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 02-19 – Papur 35 – Rheoliadau

CLA(5)- 02-19 – Papur 36 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 02-19 - Papur 37 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd nad yw’r Gweinidog o blaid gosod cynnig ar gyfer dadl.  

 

 

7.5

SICM(5)17 - Rheoliadau Gwastraff (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-02-19 – Papur 38 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

CLA(5)- 02-19 – Papur 39 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 nas gosodir gerbron y Cynulliad

CLA(5)- 02-19 – Papur 40 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 02-19 – Papur 41 – Rheoliadau

CLA(5)- 02-19 – Papur 42 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 02-19 - Papur 43 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd nad yw’r Gweinidog o blaid gosod cynnig ar gyfer dadl.  

 

 

8.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

8.1

WS-30C(5)59 - Rheoliadau Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-02-19 – Papur 44 – Datganiad

CLA(5)-02-19 – Papur 45 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r sylwebaeth. 

 

 

8.2

WS-30C(5)62 - Rheoliadau Plaleiddiaid (Lefelau Uchaf Gweddillion) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE)

CLA(5)-02-19 – Papur 46 – Datganiad

CLA(5)-02-19 – Papur 47 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r sylwebaeth.  

 

 

8.3

WS-30C(5)63 - Rheoliadau Plaleiddiaid a Gwrteithiau (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE)

CLA(5)-02-19 – Papur 48 – Datganiad

CLA(5)-02-19 – Papur 49 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r sylwebaeth. 

 

 

8.4

WS-30C(5)64 - Y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Rheolau ar gyfer Taliadau Uniongyrchol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE)

CLA(5)-02-19 – Papur 50 – Datganiad

CLA(5)-02-19 – Papur 51 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r sylwebaeth.  

 

 

8.5

WS-30C(5)70 - Rheoliadau Gwastraff (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) (Rhif.2) 2019

CLA(5)-02-19 – Papur 52 – Datganiad

CLA(5)-02-19 – Papur 53 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r sylwebaeth.

 

 

8.6

WS-30C(5)71 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunydd Lluosogi Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-02-19 – Papur 54 – Datganiad

CLA(5)-02-19 – Papur 55 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r sylwebaeth.

 

 

8.7

WS-30C(5)72 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-02-19 – Papur 56 – Datganiad

CLA(5)-02-19 – Papur 57 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r sylwebaeth.

 

 

8.8

WS-30C(5)73 - Cydnabod Cymwysterau Proffesiynol (Diwygio etc.)

CLA(5)-02-19 – Papur 58 – Datganiad

CLA(5)-02-19 – Papur 59 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r sylwebaeth.

 

 

8.9

WS-30C(5)74 - Rheoliadau Sylweddau sy’n Teneuo’r Osôn a Nwyon Tŷ Gwydr wedi’u Fflworeiddio (Diwygiadau etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-02-19 – Papur 60 – Datganiad

CLA(5)-02-19 – Papur 61 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r sylwebaeth.

 

 

9.

Datganiadau ysgrifenedig diwygiedig o dan Reol Sefydlog 30C

9.1

WS-30C(5)34r - Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Rheoliadau Domestig) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-02-19 – Papur 62 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 3 Ionawr 2019

CLA(5)-02-19 – Papur 63  Llythyr at Brif Weinidog Cymru, 11 Rhagfyr 2018:

CLA(5)-02-19 – Papur 64 – Datganiad Diwygiedig

CLA(5)-02-19 – Papur 65 – Sylwebaeth Ddiwygiedig

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig diwygiedig a’r sylwebaeth.    

 

 

9.2

WS-30C(5)35r - Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Amrywiol a Dirymu Deddfwriaeth Uniongyrchol yr UE a Ddargedwir) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-02-19 – Papur 66 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 3 Ionawr 2019

CLA(5)-02-19 – Papur 67 – Llythyr at Brif Weinidog Cymru, 11 Rhagfyr 2018

CLA(5)-02-19 – Papur 68 – Datganiad Diwygiedig

CLA(5)-02-19 – Papur 69 – Sylwebaeth Ddiwygiedig

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig diwygiedig a’r sylwebaeth.

 

 

10.

Papurau i’w nodi

10.1

Llythyr gan Jane Hutt, Aelod Cynulliad Bro Morgannwg

CLA(5)-02-19 – Papur 70 – Llythyr gan Jane Hutt, Aelod Cynulliad Bro Morgannwg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Jane Hutt AC a chytunodd i ymateb gan ddweud bod hyn yn fater i Lywodraeth Cymru.

 

10.2

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: SL(5)285 - Rheoliadau Dosbarthu Carcasau a Hysbysu eu Prisiau (Cymru) 2018

CLA(5)-02-19 – Papur 71 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 8 Ionawr 2019

CLA(5)-02-19 – Papur 72 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 18 Rhagfyr 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

10.3

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

CLA(5)-02-19 – Papur 73 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Ryngwladol), 9 Ionawr 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

10.4

Bil Deddfwriaeth (Cymru): Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol

CLA(5)-02-19 – Papur 74Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 10 Ionawr 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

10.5

Bil Awtistiaeth (Cymru): Llythyr gan Paul Davies AC yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

CLA(5)-02-19 – Papur 75 – Llythyr gan Paul Davies AC, 10 Ionawr 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Paul Davies AC.

 

11.

Offerynnau Statudol sy’n gofyn am Gydsyniad: Brexit: Ystyriwyd yn flaenorol

11.1

SICM(5)8 (Rhif.2) - Rheoliadau’r Amgylchedd Morol (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-02-19 – Papur 76 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

CLA(5)- 02-19 – Papur 77 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 nas gosodir gerbron y Cynulliad

CLA(5)- 02-19 – Papur 78 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 02-19 – Papur 79 – Rheoliadau

CLA(5)- 02-19 – Papur 80 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 02-19 – Papur 81 – Sylwebaeth

CLA(5)- 02-19 – Papur 82 – SICM(5)8 (Rhif 2) - Rheoliadau'r Amgylchedd Morol (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a osodwyd gan Suzy Davies AC ar 31 Rhagfyr 2018.

 

14.

SICM(5)8 (Rhif.2) - Rheoliadau’r Amgylchedd Morol (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-02-19  – Adroddiad drafft

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad.

 

12.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

13.

Trafod y dystiolaeth: Bil Deddfwriaeth (Cymru)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

15.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol): Adroddiad Drafft

CLA(5)-02-19 – Papur 83- Adroddiad Drafft

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad.