Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, datganodd y Cadeirydd Mick Antoniw AC fuddiant perthnasol mewn perthynas ag SL(5)150 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2017. Hysbysodd y Pwyllgor na fyddai'n cymryd rhan yn y trafodion ar gyfer yr eitem honno.

 

15.00

2.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Tracey Breheny, Llywodraeth Cymru

Bethan Roberts, Llywodraeth Cymru

Janine Hale, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-28-17 – Papur 1 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â bwriad polisi

CLA(5)-28-17 – Papur 2 – Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru ynghylch Dyfarniad y Goruchaf Lys ym mater y Scotch Whisky Association v Yr Arglwydd Adfocad ac un arall

CLA(5)-28-17 – briff y Gwasanaethau Cyfreithiol (Saesneg yn unig)

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru), fel y'i cyflwynwyd (PDF 126KB)

Memorandwm Esboniadol (2MB)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Y diweddaraf ynghylch y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

CLA(5)-21-17 – Papur 3 – Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Y diweddaraf ynghylch y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad.

 

3.2

Llythyr gan y Prif Weinidog

CLA(4)-21-14 – Papur 4 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 20 Tachwedd 2017

CLA(4)-21-14 – Papur 5 – Llythyr gan y Cadeirydd i’r Prif Weinidog, 23 Hydref 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

3.3

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

CLA(5)-28-17 – Papur 6 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

3.4

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Llythyr oddi wrth y Llywydd

CLA(5)-28-17 – Papur 7  - Llythyr oddi wrth y Llywydd, 23 Tachwedd 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

3.5

SL(5)144 - Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017: Ymateb Llywodraeth Cymru

CLA(5)-28-17 – Papur 8  - Ymateb Llywodraeth Cymru

CLA(5)-28-17 – Papur 9  - Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

5.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

6.

Bil yr UE (Ymadael)

6.1

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Hynt Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael):

CLA(5)-28-17 – Papur 10 – Briff Ymchwil

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y briff ymchwil.

 

6.2

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Nodyn o gyfarfod preifat â Phwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi a Phwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Senedd yr Alban

CLA(5)-28-17 – Papur 11 - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Nodyn o gyfarfod preifat â Phwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi a Phwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Senedd yr Alban

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y nodyn o'r cyfarfod.

 

7.

Y Bil Masnach

CLA(5)-28-17 – Papur 12 – Briff Ymchwil a Gwasanaethau Cyfreithiol

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y briff ymchwil a'r briff cyfreithiol.

 

8.

SL(5)150 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2017: Ymateb y Llywodraeth

CLA(5)-28-17 – Papur 13 – Ymateb y Llywodraeth

CLA(5)-28-17 – Papur 14 – Adroddiad y Pwyllgor

 

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, enwebodd Dai Lloyd AC David Melding AC i fod yn Gadeirydd dros dro. Ystyriodd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.