Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/06/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil McEvoy a Jack Sargeant. Roedd Mike Hedges yn bresennol yn lle Jack Sargeant.

 

Croesawodd y Cadeirydd Michelle Brown i’w chyfarfod cyntaf fel aelod o’r Pwyllgor Deisebau.

2.

Sesiwn dystiolaeth: Cynllunio

·         Julie James AC  - Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

·         Neil Hemington – Pennaeth Cynllunio, Llywodraeth Cymru

·         Stephen Phipps - Swyddog Prosiectau llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

2.1

P-05-786 Arbedwch ein cefn gwlad - dylid adolygu TAN 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Neil Hemington a Stephen Phipps.

 

Cytunodd y Pwyllgor i grwpio'r ddeiseb hon gyda P-05-881 Trwsio ein system gynllunio i'w thrafod yn y dyfodol, a dychwelyd at y ddwy ddeiseb unwaith y bydd Llywodraeth Cymru wedi gwneud cyhoeddiad am y camau nesaf mewn perthynas â'i hadolygiad o ddarparu tai drwy'r system gynllunio.

 

2.2

P-05-881 Trwsio ein system gynllunio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Neil Hemington a Stephen Phipps. 

 

Cytunodd y Pwyllgor i grwpio'r ddeiseb hon gyda P-05-786 Arbedwch ein cefn gwlad – dylid adolygu TAN 1 i'w thrafod yn y dyfodol, a dychwelyd at y ddwy ddeiseb unwaith y bydd Llywodraeth Cymru wedi gwneud cyhoeddiad am y camau nesaf mewn perthynas â'i hadolygiad o ddarparu tai drwy'r system gynllunio.

 

2.3

P-05-843 Mwy o hawliau trydydd parti mewn apeliadau cynllunio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Neil Hemington a Stephen Phipps. 

 

Cytunodd y Pwyllgor i ymateb yn ysgrifenedig i'r Gweinidog i ofyn am ragor o wybodaeth mewn perthynas â nifer o faterion a godwyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth, gan gynnwys y potensial ar gyfer apeliadau lle cymeradwywyd cais cynllunio yn groes i gynnwys cynllun datblygu lleol, sut mae modd herio penderfyniadau cynllunio, a phrosesau ar gyfer monitro perfformiad arolygwyr cynllunio.

 

 

2.4

P-05-845 Rhowch Derfyn ar Wrthdaro Buddiant yng Nghyfansoddiad Awdurdodau Lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Neil Hemington a Stephen Phipps. 

 

Cytunodd y Pwyllgor i ymateb yn ysgrifenedig i'r deisebydd i ofyn am ei ymateb i'r dystiolaeth a glywyd ac i nodi barn y Pwyllgor nad yw'n ymddangos bod llawer arall y gellid ei gyflawni ar hyn o bryd, oni bai bod gan y deisebydd unrhyw wybodaeth ychwanegol i'w rhannu.  

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Item 4

(9:45 - 10:00)

4.

Trafod y sesiwn dystiolaeth flaenorol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth y cyflwynodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a chytunwyd ar gamau gweithredu pellach ar bob un o'r deisebau a drafodwyd.

 

(10:00)

5.

Deisebau newydd

5.1

P-05-884 Diwygio Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 i gynnwys sefydliadau’r DU sydd â gweithrediadau dramor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd ar y camau a ganlyn:

·         ymateb yn ysgrifenedig i’r Gweinidog Addysg i ofyn:

o   a fyddai'n ystyried 'dynodi' y cyrsiau a ddarperir gan Sefydliad Prifysgol Llundain ym Mharis i alluogi myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru i gael cymorth i fyfyrwyr i astudio yno; ac

o   a oes unrhyw drafodaethau wedi cael eu cynnal gyda'r sefydliad am hyn.

 

 

5.2

P-05-886 Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55/A494)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i wahodd y deisebwyr i gyfarfod y Pwyllgor yn y dyfodol i ymchwilio yn fanylach i'w pryderon mewn perthynas â'r Llwybr Coch arfaethedig.

 

5.3

P-05-888 Gwneud TGAU Iaith Gymraeg yn orfodol ym mhob ysgol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Gyngor Ysgolion Annibynnol Cymru i ofyn am ei farn am y ddeiseb a gofyn am ragor o wybodaeth ynghylch addysgu Cymraeg mewn ysgolion annibynnol yng Nghymru. 

 

6.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

6.1

P-05-717 Sefydlu hawliau mynediad statudol cyhoeddus i dir a dŵr mewndirol at ddibenion hamdden a dibenion eraill.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth bellach gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r deisebydd. Daeth y Pwyllgor i'r casgliad nad oes llawer pellach y gellir ei gyflawni ar hyn o bryd yng ngoleuni natur faith y dadleuon sy'n ymwneud â mynediad at ddŵr mewndirol, a'r dull gweithredu a gynigiwyd gan y Dirprwy Weinidog yn dilyn yr ymarfer ymgynghori a gynhaliwyd y llynedd. Felly, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb.

 

6.2

P-05-775 Cau'r bwlch gweithredu tacsis yn drawsffiniol ac is-gontractio.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth bellach gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a chytunodd i aros nes bod yr adroddiad ynghylch Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus yn cael ei gyhoeddi cyn ystyried a ddylid cymryd camau pellach ar y deisebau.

 

6.3

P-05-835 Caniatáu i Yrwyr Tacsi Symud yn Rhydd i wneud Gwaith Hurio Preifat Unrhyw Le yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth bellach gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a chytunodd i aros nes bod yr adroddiad ynghylch Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus yn cael ei gyhoeddi cyn ystyried a ddylid cymryd camau pellach ar y deisebau.

 

 

6.4

P-05-827 Y ffyrdd o amgylch Trago Mills/Parc Manwerthu Cyfarthfa

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb, gan ei bod yn anodd gweld sut y gallai'r fynd â'r mater yn ei flaen yn sgil diffyg cyswllt gan y deisebydd.

 

6.5

P-05-847 Creu ffynhonnau dŵr yng nghanol dinasoedd a threfi er mwyn rhoi diwedd ar wastraff plastig.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth bellach gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig yn amlinellu'r camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd mewn perthynas â Refill, a chytunodd i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd am godi'r mater hwn drwy'r broses ddeisebau.

 

6.6

P-05-855 Adolygiad o ryddhad ardrethi busnesau bach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb, gan ei bod yn anodd gweld sut y gallai'r fynd â'r ddeiseb yn ei blaen yn sgil diffyg cyswllt gan y deisebwyr.

 

6.7

P-05-802 Amddiffyn Maint Dosbarthiadau mewn Ystafelloedd Dosbarth a Gweithdai Dylunio a Thechnoleg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth bellach gan y Gweinidog Addysg a'r deisebydd. Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb yn dilyn y camau a gymerwyd i atgoffa penaethiaid, cyrff llywodraethu ac eraill am yr angen i sicrhau bod asesiadau risg dosbarth Dylunio a Thechnoleg yn cael eu diweddaru drwy'r cylchlythyr Dysg. Wrth wneud hynny, roedd y Pwyllgor yn dymuno diolch i'r deisebydd am godi'r mater hwn.

 

6.8

P-05-860 Dylid gwneud gwersi sgiliau bywyd yn orfodol ar y cwricwlwm

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth bellach a chytunodd i wneud Senedd Ieuenctid Cymru yn ymwybodol o'r ddeiseb yng nghyd-destun y gwaith y mae'n ei ddatblygu ynghylch sgiliau bywyd yn y cwricwlwm. Cytunodd y Pwyllgor i aros am ei chanfyddiadau cyn ystyried camau pellach ynghylch y ddeiseb.

 

6.9

P-05-861 Gwneud addysg wleidyddol yn elfen orfodol o'r cwricwlwm cenedlaethol newydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth bellach gan y Gweinidog Addysg a chytunodd i aros am farn y deisebydd cyn ystyried camau pellach ynghylch y ddeiseb.