P-05-827 Y ffyrdd o amgylch Trago Mills/Parc Manwerthu Cyfarthfa

Wedi'i gwblhau

 

P-05-827 Y ffyrdd o amgylch Trago Mills/Parc Manwerthu Cyfarthfa

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Rowan Powell, ar ôl casglu 141 o lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i edrych ar y mater o draffig cynyddol ar yr A470 o gwmpas cyffiniau Trago Mills a Pharc Manwerthu Cyfarthfa, a rhoi system draffig newydd ar waith i liniaru'r swm o draffig a welir yn ystod yr oriau brig, a all wedyn ddatrys y problemau parhaus sy'n wynebu trigolion.

 

Agorodd Trago Mills ei ddrysau oddeutu pythefnos yn ôl i'r cyhoedd. Byth ers i Trago Mills agor, cafwyd problemau cyson o ran traffig cynyddol yng nghyffiniau Trago Mills a Pharc Manwerthu Cyfarthfa. Yn ogystal ag yn ystod y penwythnosau, mae hefyd yn digwydd yng nghanol yr wythnos.

 

Pan ddaethpwyd â'r mater hwn i sylw Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn wreiddiol beth amser yn ôl cyn i Trago Mills agor, dywedodd yn bersonol mewn llythyr y byddai'r A470 yn gallu cymryd pwysau'r traffig i mewn ac allan o'r ardal, ond yn anffodus nid dyma'r sefyllfa. Nid yw'r traffig sy'n cronni ar brif gylchfan yr A470 yn gallu atal y llwyth traffig sy'n mynd yn uniongyrchol i Barc Manwerthu Cyfarthfa a Trago Mills. Mae hyn yn anghyfleus i'r trigolion hynny sydd eisoes yn byw yn agos at yr ardal, ac mae hefyd yn effeithio ar fusnesau lleol yn yr ardal ac yn effeithio ar yr economi oherwydd bod ymwelwyr yn osgoi'r ardal.

 

A wnewch chi edrych ar y mater dan sylw eto gan fod angen gweithredu'n uniongyrchol i ddatrys y broblem hon.

 

Ffordd

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 25/06/2019 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb, gan ei bod yn anodd gweld sut y gallai'r fynd â'r mater yn ei flaen yn sgil diffyg cyswllt gan y deisebydd.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 25/09/2018.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Merthyr Tudful a Rhymni

·         Dwyrain De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

 

 

 

 

 

Math o fusnes: Gwelliant

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/09/2018