Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 249(v4) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/12/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1-4 a 6-9. Trosglwyddwyd cwestiwn 5 i’w ateb yn ysgrifenedig. Ni ofynnwyd cwestiynau 10 a 12. Tynnwyd cwestiwn 11 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.08

Gofynnwyd y cwestiwn 9 cyntaf. Atebwyd cwestiwn 3 gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

 

3.

Cwestiynau Amserol

 Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.52

Gwnaeth Helen Mary Jones ddatganiad am gefnogi digwyddiad a gaiff ei gynnal yn Ngwersyll yr Urdd ym Mae Caerdydd ar 18 a 19 Rhagfyr.

Gwnaeth Suzy Davies ddatganiad yn nodi 40 mlynedd ers mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Ddileu pob math o Wahaniaethu yn Erbyn Menywod (CEDAW).

Gwnaeth Caroline Jones ddatganiad am Sefydliad y Merched Cwm Brombil.

 

(0 munud)

5.

Cynnig i ddirymu Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019 - TYNNWYD YN ÔL

NDM7209 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.2:

Yn cytuno bod Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 15 Tachwedd 2019, yn cael eu dirymu.

 

 

Cofnodion:

Tynnwyd yr eitem hon yn ôl

 

(60 munud)

6.

Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Lefelau Staff Nyrsio

NDM7215 Helen Mary Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi adroddiad Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru, Cynnydd a Her: Gweithredu Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016.

2. Yn nodi bod mwy o nyrsys yn gadael y GIG nag sy'n ymuno.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i nodi sut y bydd GIG Cymru yn cynyddu'r cyfleoedd i weithio'n hyblyg fel rhan o strategaeth genedlaethol ar gyfer cadw nyrsys.

Cynnydd a Her: Gweithredu Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

Cyd-gyflwynwyr
Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)
David Rees (Aberafan)

Cefnogwyr
Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru)

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.57

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7215 Helen Mary Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi adroddiad Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru, Cynnydd a Her: Gweithredu Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016.

2. Yn nodi bod mwy o nyrsys yn gadael y GIG nag sy'n ymuno.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i nodi sut y bydd GIG Cymru yn cynyddu'r cyfleoedd i weithio'n hyblyg fel rhan o strategaeth genedlaethol ar gyfer cadw nyrsys.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

32

14

0

44

Derbyniwyd y cynnig.

(60 munud)

7.

Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Mynediad at Fancio

NDM7219 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ei Ymchwiliad i: Mynediad at Fancio a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Hydref 2019.

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 4 Rhagfyr 2019.

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.34

NDM7219 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ei Ymchwiliad i: Mynediad at Fancio a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Hydref 2019.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

8.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Addysg Ysgol

NDM7218 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi canlyniadau PISA 2018 y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).

2. Yn gresynu:

a) na fu unrhyw welliant ystadegol sylweddol yn sgoriau PISA Cymru mewn darllen a mathemateg ers 2006;

b) bod sgoriau Gwyddoniaeth Cymru yn sylweddol waeth nag yn 2006;

c) bod Cymru wedi'i gosod ar waelod gwledydd y DU mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth;

d) mai Cymru yw'r unig genedl yn y DU sydd â sgôr is na chyfartaledd yr OECD ym mhob un o fesurau PISA.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) cydnabod ei methiant i wella addysg yng Nghymru;

b) ymddiheuro i ddisgyblion, rhieni ac ysgolion am eu siomi;

c) gwarantu bod adnoddau ychwanegol yn deillio o wariant ychwanegol ar ysgolion gan Lywodraeth y DU yn cael ei fuddsoddi mewn ysgolion yng Nghymru.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Rebecca Evans (Gwyr)

Dileu popeth ar ôl pwynt 1 a rhoi yn ei le:

Yn nodi mai Cymru yw'r unig genedl yn y DU i wella ym mhob maes.

Yn croesawu:

a) sgoriau gorau Cymru erioed mewn darllen a mathemateg, a gwelliant mewn gwyddoniaeth;

b) gostyngiad yn y bwlch rhwng ein dysgwyr mwyaf difreintiedig a'u cyfoedion;

c) gwelliant ym mherfformiad myfyrwyr uchel eu perfformiad.

Yn credu bod y gwelliant yn sgoriau PISA yn brawf o waith caled athrawon a disgyblion ledled Cymru.

[Os derbynnir gwelliant 1, caiff gwelliant 2  ei ddad-ddethol]

Gwelliant 2 - Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Dileu pwynt 3 a rhoi yn ei le:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) barhau ar y trywydd o ddiwygio’r cwricwlwm newydd a gadael iddo wreiddio fel rhan o’r ymgais i godi safonau;

b) gwarantu bod yr adnoddau angenrheidiol ar gael i ysgolion er mwyn gallu gwella amodau gwaith athrawon ac i ddenu mwy o athrawon newydd i’r proffesiwn.

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.35

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM7218 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi canlyniadau PISA 2018 y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).

2. Yn gresynu:

a) na fu unrhyw welliant ystadegol sylweddol yn sgoriau PISA Cymru mewn darllen a mathemateg ers 2006;

b) bod sgoriau Gwyddoniaeth Cymru yn sylweddol waeth nag yn 2006;

c) bod Cymru wedi'i gosod ar waelod gwledydd y DU mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth;

d) mai Cymru yw'r unig genedl yn y DU sydd â sgôr is na chyfartaledd yr OECD ym mhob un o fesurau PISA.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) cydnabod ei methiant i wella addysg yng Nghymru;

b) ymddiheuro i ddisgyblion, rhieni ac ysgolion am eu siomi;

c) gwarantu bod adnoddau ychwanegol yn deillio o wariant ychwanegol ar ysgolion gan Lywodraeth y DU yn cael ei fuddsoddi mewn ysgolion yng Nghymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

32

44

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Rebecca Evans (Gwyr)

Dileu popeth ar ôl pwynt 1 a rhoi yn ei le:

Yn nodi mai Cymru yw'r unig genedl yn y DU i wella ym mhob maes.

Yn croesawu:

a) sgoriau gorau Cymru erioed mewn darllen a mathemateg, a gwelliant mewn gwyddoniaeth;

b) gostyngiad yn y bwlch rhwng ein dysgwyr mwyaf difreintiedig a'u cyfoedion;

c) gwelliant ym mherfformiad myfyrwyr uchel eu perfformiad.

Yn credu bod y gwelliant yn sgoriau PISA yn brawf o waith caled athrawon a disgyblion ledled Cymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

17

44

Derbyniwyd gwelliant 1.

Gan fod gwelliant 1 wedi’i dderbyn, cafodd gwelliant 2 ei ddad-ddethol.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig fel y’i diwygiwyd:

NDM7218 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi canlyniadau PISA 2018 y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).

2. Yn nodi mai Cymru yw'r unig genedl yn y DU i wella ym mhob maes.

3. Yn croesawu:

a) sgoriau gorau Cymru erioed mewn darllen a mathemateg, a gwelliant mewn gwyddoniaeth;

b) gostyngiad yn y bwlch rhwng ein dysgwyr mwyaf difreintiedig a'u cyfoedion;

c) gwelliant ym mherfformiad myfyrwyr uchel eu perfformiad.

4. Yn credu bod y gwelliant yn sgoriau PISA yn brawf o waith caled athrawon a disgyblion ledled Cymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

17

44

Derbyniwyd y cynnig fel y’i diwygiwyd.

 

9.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.32

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

10.

Dadl Fer

NDM7220 Vikki Howells (Cwm Cynon)

Mynd i'r afael â heriau gofal yr unfed ganrif ar hugain.

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.35

NDM7220 Vikki Howells (Cwm Cynon)

Mynd i'r afael â heriau gofal yr unfed ganrif ar hugain.