Adroddiadau'r Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Addroddiad Pwyllgor

Dydddiad cyhoeddi

Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd

Mawrth 2021

Gweithio o Bell: y Goblygiadau i Gymru (PDF 1.34MB)

 

Adroddiad gweithio o bell: Dr Darja Reuschke (Saesneg yn unig)

Adroddiad gweithio o bell: Athro Alan Felstead (Saesneg yn unig)

 

Mawrth 2021       

Adferiad tymor hir o COVID-19 (PDF 175 MB)

Mawrth 2021

Gradd-Brentisiaethau (PDF 1MB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 449 KB)

Tachwedd 2020

Datgarboneiddio trafnidiaeth (PDF 2,766KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 146KB)

Gorffennaf 2020

Effaith COVID-19: Sgiliau – canfyddiadau cynnar (PDF 103KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 537KB)

Mehefin 2020

Effaith COVID-19: Crynodeb o'r canfyddiadau cychwynnol (PDF 204KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 783KB)

Mehefin 2020

Y rhwystrau sy’n wynebu cwmnïau bach sy’n adeiladu cartrefi (786 KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 143 KB)

Ebrill 2020

Caffael yn yr Economi Sylfaenol (PDF 1MB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 482 KB)

Chwefror

2020

Mynediad at Fancio (PDF 2MB)

 

Ffeithlunar Fynediad at Fancio (PDF 107KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 337KB)

Hydref 2019

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (PDF 1,674KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 402KB)

Hydref 2019

Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan (PDF 1,173KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 381)

Hydref

2019

Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus:Ymateb y Pwyllgor i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru (PDF 192KB)

Mehefin 2019

Prynu Gorfodol (PDF 1958KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 494KB)

Mehefin 2019

Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol (PDF 960KB)

Mai

2019

Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru (PDF 696KB)

Ebrill

2019

Amharu ar y Rheilffyrdd yn ystod yr hydref (PDF 534KB)

Mawrth 2019

Diweddariad ar y Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol (PDF 565KB)

 

Ionawr 2019

Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru (PDF 1MB)

Hydref 2018

Gwerthu Cymru i’r Byd (PDF 1.5MB)

Medi 2018

Diwydiant 4.0 – dyfodol Cymru (PDF 1.5MB)

Awst 2018

Yr Ardoll Brentisiaethau: flwyddyn yn ddiweddarach (PDF 2MB)

Awst 2018

Gwrandawiad cyn penodi – Ymgeisydd a Ffefrir ar gyfer Cadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (PDF 655KB)

Mehefin 2018

Gwaith Craffu ar ôl Deddfu ar Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (PDF 1MB)

Mehefin 2018

Ardaloedd Menter. Mynd ymhell? (PDF 756KB)

Mai 2018

Prentisiaethau yng Nghymru (PDF 700KB)

 

Chwefror 2018

Adfywio canol trefi: 5 mlynedd yn ddiweddarach (PDF 216KB)

Chwefror 2018

Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru (PDF 2MB)

Tachwedd 2017

Seilwaith Digidol Cymru (PDF 803KB)

Medi 2017

Tawelu’r traffig: Effaith tagfeydd ar wasanaethau bysiau (PDF 900KB)

Gorffennaf 2017

Ar y trywydd iawn? Masnachfraint y Rheilffyrdd a Metro De Cymru (PDF 1 MB)

Mehefin 2017

Yr Ardoll Brentisiaethau yng Nghymru (PDF 887KB)

Mawrth 2017

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Cymru (PDF 610KB)

Ionawr 2017

Ardrethi busnes yng Nghymru (PDF 1MB)

Tachwedd 2016

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dydddiad cyhoeddi

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Y Bil Seilwaith Telathrebu (Rhyddhad Rhag Ardrethi Annomestig) (PDF 55KB)

October 2017

 

Adroddiadau ar Gyllidebau Ddrafft Llywodraeth Cymru

Dydddiad cyhoeddi

Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 (PDF 342KB)

Rhagfyr 2017

Gohebiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ar Gyllideb Ddrafft  Llywodraeth Cynulliad Cymru 2018-19 a'r Cynllun Gweithredu Economaidd (PDF 96KB)

Ionawr 2018

Gohebiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ar y pryd ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 (PDF 365KB)

Ionawr 2019

Gohebiaeth at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar y pryd ar y pryd ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 (PDF 217KB)

Ionawr 2019

Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020/21 (PDF 219KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 586)

Ionawr

2020

Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021/22 (PDF 140KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 510KB)

Ionawr

2021

 

 

Bwletin y Pwyllgor

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016