Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y_Senedd. Cyfarwyddiadau

Nodyn: 150(v4) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 6 gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet a’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.22

Gofynnwyd y 6 chwestiwn.

(20 muned)

3.

Cwestiynau Amserol

[Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

 

David Rees (Aberafan): Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith y caiff y cyhoeddiad wythnos ddiwethaf ynghylch uno TATA steel a Thyssenkrupp ar y diwydiant dur yng Nghymru?

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addsyg:

 

Caiff y cwestiwn isod ei ateb gan: Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

 

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): Beth yw ymateb Llywodraeth Cymru i'r sylwadau a wnaed gan berchennog Trago Mills fod arwyddion Cymraeg yn annibendod gweledol?

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus:

 

Sian Gwenllian (Arfon): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynlluniau adrefnu llywodraeth leol yn dilyn ei sylwadau yng nghynhadledd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar 29 Mehefin 2018?

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus:

 

Vikki Howells (Cwm Cynon): A wnaiff Llywodraeth Cymru ddatganiad am yr achosion diweddar o danau gwair sydd wedi effeithio ar gymunedau ledled Cymru?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.43

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

David Rees (Aberafan): Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith y caiff y cyhoeddiad wythnos ddiwethaf ynghylch uno TATA steel a Thyssenkrupp ar y diwydiant dur yng Nghymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addsyg:

 

Atebwyd gan: Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

 

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): Beth yw ymateb Llywodraeth Cymru i'r sylwadau a wnaed gan berchennog Trago Mills fod arwyddion Cymraeg yn annibendod gweledol?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus:

Sian Gwenllian (Arfon): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynlluniau adrefnu llywodraeth leol yn dilyn ei sylwadau yng nghynhadledd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar 29 Mehefin 2018?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus:

Vikki Howells (Cwm Cynon): A wnaiff Llywodraeth Cymru ddatganiad am yr achosion diweddar o danau gwair sydd wedi effeithio ar gymunedau ledled Cymru?

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

 

Gwnaeth David Rees ddatganiad ar gydnabod cyfraniad y Dr Julian Tudor Hart i ofal iechyd yn Nyffryn Afan a sefydlu’r ddeddf gofal gwrthgyfartal a gydnabyddir gan lawer, erbyn hyn, fel deddf a oedd yn chwyldroadol ar y pryd.  Bu farw’r Dr Hart dros y penwythnos.


Gwnaeth Dai Lloyd ddatganiad ynghylch Meic Stephens a fu farw ddoe.

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad ar 90 mlynedd ers Deddf

Cynrychiolaeth y Bobl (Etholfraint Gyfartal) 1928

Gwnaeth Janet Finch-Saunders ddatganiad ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog 2018.

 

(60 munud)

5.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

NDM6756 Lynne Neagle (Torfaen)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Iechyd Emosiynol ac Iechyd Medwl Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Ebrill 2018.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 27 Mehefin 2018.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

NDM6756 Lynne Neagle (Torfaen)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Iechyd Emosiynol ac Iechyd Medwl Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Ebrill 2018.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

6.

Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Carillion a Capita

NDM6740 Lee Waters (Llanelli) 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi adroddiad ymchwiliad ar y cyd Pwyllgor Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol a Phwyllgor Gwaith a Phensiynau Tŷ'r Cyffredin ar y gwersi i'w dysgu yn sgil methiant Carillion.

2. Yn cydnabod adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar sut y mae GIG Lloegr yn rheoli'r contract gwasanaethau cymorth gofal sylfaenol gyda Capita.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi dadansoddiad o'r gwersi i Gymru o'r ddau adroddiad hyn.

Tŷ'r Cyffredin - Y Pwyllgor Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol / Y Pwyllgor Gwaith a Phensiynau - Carillion (Saesneg yn unig)

Swyddfa Archwilio Cymru - 'NHS England’s management of the primary care support services contract with Capita' (Saesneg yn unig)

Cyd-gyflwynwyr
Jane Hutt (Bro Morgannwg)
Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)
Mick Antoniw (Pontypridd)
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)
Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
Vikki Howells (Cwm Cynon)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.39

NDM6740 Lee Waters (Llanelli)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi adroddiad ymchwiliad ar y cyd Pwyllgor Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol a Phwyllgor Gwaith a Phensiynau Tŷ'r Cyffredin ar y gwersi i'w dysgu yn sgil methiant Carillion.

2. Yn cydnabod adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar sut y mae GIG Lloegr yn rheoli'r contract gwasanaethau cymorth gofal sylfaenol gyda Capita.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi dadansoddiad o'r gwersi i Gymru o'r ddau adroddiad hyn.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

7.

Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig - Da byw yn yr ucheldir - Gohiriwyd tan 19 Medi

NDM6757 Caroline Jones (Gorllewin De Cymru)

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu y dylid dychwelyd defaid, y cyfeiriwyd atynt yn y gorffennol fel cynrhon gwlanog, i fryniau Cymru.

2. Yn gresynu at y ffaith bod y penderfyniad i ddileu hawliau pori ar ucheldiroedd Cymru wedi arwain at ddifrod enfawr i ucheldiroedd Cymru, bywyd gwyllt a'r amgylchedd yn gyffredinol. 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gael gwared ar unrhyw gymhellion sy'n annog symud anifeiliaid byw o ardaloedd yr ucheldir ac, yn lle hynny, darparu cymhellion i ailboblogi'r ardaloedd hynny ag anifeiliaid byw. 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

1. Yn nodi pwysigrwydd ffermio mynydd i gymunedau gwledig a'r economi wledig.

2. Yn cydnabod yr heriau sy'n wynebu ffermwyr mynydd yng Nghymru ar gyfer y dyfodol, fel yr amlygwyd yn yr adroddiad 'The Future of the Welsh Uplands after the Common Agricultural Policy'.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda'r diwydiant i ddatblygu polisi ar gyfer ffermio mynydd yng Nghymru sy'n gwarchod ei gynaliadwyedd ar gyfer y dyfodol. 

The Future of the Welsh Uplands after the Common Agricultural Policy (Saesneg yn unig)

 

 

8.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.

 

(30 munud)

9.

Dadl Fer

NDM6758 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Mynd i'r afael â thlodi plant yng Nghymru: ystyr ystadegau yn ymarferol; rôl Llywodraeth Cymru; ac effaith Brexit ar yr agenda tlodi plant

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.29

NDM6758 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Mynd i'r afael â thlodi plant yng Nghymru: ystyr ystadegau yn ymarferol; rôl Llywodraeth Cymru; ac effaith Brexit ar yr agenda tlodi plant.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu