Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 33(v5) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cofnod y Trafodion

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 3.

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiwn 1 a chwestiynau 3–10. Tynnwyd cwestiwn 2 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn

Cwestiynau Brys

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith:

Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am lefelau staffio yn safle Tata ym Mhort Talbot?

Dechreuodd yr eitem am 14.21

Ysgrifennydd y Cabinet dros lechyd, Llesiant a Chwaraeon:

Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr opsiynau a gyflwynodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda i leihau gwasanaethau paediatrig dros dro yn Ysbyty Llwynhelyg?

Dechreuodd yr eitem am 14.38

I’r Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith:

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau i symleiddio byrddau cynghori economaidd Llywodraeth Cymru? EAQ(5)0076(EI)

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.43

(45 munud)

3.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Adolygiad Diamond o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.04

(30 munud)

4.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Rhentu Doeth Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.57

(30 munud)

5.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Canolbwyntio ar Allforion

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.27

(30 munud)

6.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Y Diwydiant Bwyd a Diod

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.51

(30 munud)

7.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.29

(30 munud)

8.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Cymru o Blaid Affrica

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.09

(15 munud)

9.

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 (Cyflwynwyd yn Saesneg yn unig)

NDM6168 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

1.  Yn cymeradwyo bod fersiwn ddrafft The Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Hydref 2016.

Dogfennau Ategol
Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016  (Cyflwynwyd yn Saesneg yn unig)

Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.39

NDM6168 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

1.  Yn cymeradwyo bod fersiwn ddrafft The Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Hydref 2016.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

10.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.