Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 197KB) Gweld fel HTML (217KB)

 

(09.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

 1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 

(09.00)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09.00 - 10.00)

3.

Swyddfa Archwilio Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

Isobel Garner, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Steven O’Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Isobel Garner, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru; Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru; a Steven O'Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru.

 

(10.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5, 6, 7, 8 a 9

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.00 - 10.15)

5.

Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.15 - 10.35)

6.

Bil Cymru Drafft

Bil Cymru Drafft (Saesneg yn rhannol)

 

Papur 5 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog Cyllid a  Busnes y Llywodraeth

Papur 6 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Prif Weinidog

Papur 7 - Llythyr pellach at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Prif Weinidog

Papur 8 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur 9 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Briff gan y Gwasanaethau Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 

(10.35 - 10.45)

7.

Etifeddiaeth Pwyllgor Busnes y Pedwerydd Cynulliad: Ymgynghoriad

Papur 10 - Llythyr drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft.

 

(10.45 - 11.15)

8.

Yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2016-17: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 11 - Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 

(11.15 - 12.00)

9.

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Y prif faterion

Papur 12 - Materion allweddol

 

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol.