Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 592KB) Gweld fel HTML (734KB)

 

(09.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 

1.3 Roedd Jenny Rathbone AC yn dirprwyo.

 

(09.00)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09.00 - 09.45)

3.

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) Sesiwn dystiolaeth 2

Eleanor Emberson, Prif Weithredwr, Revenue Scotland

Colin Miller, Arweinydd Tîm Bil Cyllid yr Alban a Phwerau Treth

 

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Eleanor Emberson, Prif Weithredwr, Cyllid yr Alban, Colin Miller, Cyllid yr Alban ac Arweinydd Tîm y Bil Pwerau Trethu a Neil Broadfoot, Swyddog Cyfathrebu.

 

3.2 Cytunodd Eleanor Emberson i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor.

 

(09.45 - 10.30)

4.

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) Sesiwn dystiolaeth 3

Geoff Yapp, Dirprwy Gyfarwyddwr, Treth Gorfforaeth, Rhyngwladol a Stamp, Pennaeth Trethi Stamp, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Doug Stoneham, Uwch Swyddog Polisi, Datganoli, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

 

Papur 1 - Ymateb Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i’r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Geoff Yapp, Dirprwy Gyfarwyddwr, Treth Gorfforaeth, Rhyngwladol a Stamp, Pennaeth Trethi Stamp, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a Doug Stoneham, Uwch Gynghorydd Polisi, Datganoli.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyllid a Thollau EM i ofyn am ragor o wybodaeth.

 

(10.45 - 11.30)

5.

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) Sesiwn dystiolaeth 4

Isobel Moore, Pennaeth Busnes, Rheoliadau ac Economeg, Cyfoeth Naturiol Cymru

Rebecca Favager, Rheolwr Gwastraff ac Adnoddau, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Papur 2 - ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i’r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Isobel Moore, Pennaeth Busnes, Rheoliadau ac Economeg, Cyfoeth Naturiol Cymru a Rebecca Favager, Rheolwr Gwastraff ac Adnoddau, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

 

(11.30 - 12.30)

6.

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) Sesiwn dystiolaeth 5

John Cullinane, Cyfarwyddwr Polisi Treth, Sefydliad Siartredig Trethiant

Claire Thackaberry, Swyddog Technegol, y Grŵp Diwygio Treth Incymau Isel

 

Papur 3 - ymateb y Sefydliad Siartredig Trethiant i’r ymgynghoriad

Papur 4 - ymateb y Grŵp Diwygio Treth Incymau Isel i’r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan John Cullinane, Cyfarwyddwr Polisi Treth, Sefydliad Siartredig Trethiant a Claire Thackaberry, Swyddog Technegol, y Grŵp Diwygio Treth Incymau Isel

 

6.2 Cytunodd Claire Thackaberry i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor.

 

(12.30)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 8

 

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.30 - 12.45)

8.

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(13.30 - 14.30)

9.

Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016-17 Sesiwn dystiolaeth 1

David Melding AC, Comisiynydd y Cynulliad Dros Dro

Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nicola Callow, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ariannol

 

Papur 5 – Cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016-17

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Roedd Peter Black AC yn absennol ar gyfer yr eitem hon gan ei fod yn Aelod o Gomisiwn y Cynulliad.

 

9.2 Bu’r Aelodau yn holi David Melding AC, y Dirprwy Lywydd a Chomisiynydd y Cynulliad Dros Dro, Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad, a Nicola Callow, y Cyfarwyddwr Cyllid yn fanwl am gyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2016-17.

 

9.3 Datganodd Jocelyn Davies AC y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Aelod yn rhoi’r gorau i’w sedd ar ddiwedd y Pedwerydd Cynulliad.

 

(14.30)

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 11, 12 a 13 o gyfarfod heddiw ac eitem 1 o’r cyfarfod ar 7 Hydref 2015.

 

Cofnodion:

10.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.30 - 14.45)

11.

Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016-17: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

11.1 Roedd Peter Black AC yn absennol ar gyfer yr eitem hon gan ei fod yn Aelod o Gomisiwn y Cynulliad.

 

11.2 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(14.45 - 14.55)

12.

Adroddiad Alldro Llywodraeth Cymru 2014-15:

Papur 6 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.

 

(14.55 - 15.00)

13.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

Papur 7 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

13.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.