Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Darren Millar a Kirsty Williams.

 

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 414KB) Gweld fel HTML (356KB)

(09.15 - 10.00)

2.

Ymchwiliad dilynol i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 1

Darron Dupree, UNSAIN Cymru

Nathan Holman, GMB

Richard Munn, Undeb Unite

Lisa Turnbull, y Coleg Nyrsio Brenhinol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

2.2 Datganodd Alun Davies y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n aelod o UNSAIN Cymru.

2.2 Cytunodd Darron Dupre a Lisa Turnbull i ddarparu data arolwg staff i'r Pwyllgor.

 

(10.00 - 10.45)

3.

Ymchwiliad dilynol i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 2

Stephen Harrhy, Prif Gomisiynydd y Gwasanaethau Ambiwlans

Yr Athro Siobhan McClelland, Cadeirydd - y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(11.00 - 11.45)

4.

Ymchwiliad dilynol i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 3

Adam Cairns, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Allison Williams, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(11.45 - 12.30)

5.

Ymchwiliad dilynol i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 4

Mark Giannasi, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Tracy Myhill, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

5.2 Cytunodd Tracy Myhill i ddarparu data i'r Pwyllgor ynghylch perfformiad yn erbyn targedau ar gyfer mis Hydref 2015, wedi'u trefnu yn ôl ardal awdurdod lleol.

 

(12.30)

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 19 a 25 Tachwedd 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor y cofnodion.

 

6.2

Etifeddiaeth Pwyllgor Cyllid y Pedwerydd Cynulliad: gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

6.3

P-04-532 Gwella Gwasanaethau Niwrogyhyrol Arbenigol yng Nghymru: gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

(12.30)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

7.2 Cynigiodd y Cadeirydd hefyd i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 1 y cyfarfod ar 14 Ionawr 2016 yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi). Cytunwyd ar hyn.

 

(12.30 - 12.45)

8.

Ymchwiliad dilynol i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.45 - 12.50)

9.

Etifeddiaeth Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad: ystyried ymgynghoriad y Pwyllgor Cyllid ynglŷn ag etifeddiaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a gafwyd gan gytuno i ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Cyllid.

 

(12.50-12.55)

10.

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Cofnodion:

10.1 Nododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.