Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Naomi Stocks

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

CLA(4)-26-15 – Paper 1Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir

Dogfennau ategol:

2.1

CLA591 - Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymhwyso Deddfiadau) (Cymru) (Diwygio) 2015

 

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 12 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 15 Hydref 2015; Yn dod i rym ar: 6 Tachwedd 2015

 

 

2.2

CLA592 - Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Darpariaethau Canlyniadol) 2015

 

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi: Fe'u gosodwyd ar: 20 Hydref 2015; Yn dod i rym ar: dyddiad heb ei nodi

 

2.3

CLA593 - Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol (Mabwysiadau Cyn-gychwyn) (Cymru) (Diwygio) 2015

 

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 16 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 20 Hydref 2015; Yn dod i rym ar: 10 Tachwedd 2015

 

3.

Papurau i'w nodi

 

CLA(4)-26-15 - Papur 2 - Gohebiaeth gan y Gwir Anrhydeddus Stephen Crabb AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, i sylw David Melding AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

CLA(4)-26-15 - Papur 3 - Gohebiaeth gan y Llywydd am waith etifeddiaeth y Pwyllgor Busnes

 

CLA(4)-26-15 – Papur 4 - Gohebiaeth gan yr Arglwydd Boswell o Aynho, Cadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi ynghylch y sesiwn dystiolaeth ddiweddar

 

 

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

 

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

 

4.1

Sesiwn friffio gyfreithiol ar Fil drafft Cymru.

 

CLA(4)-26-15 - Papur 5 Papur Briffio Cyfreithiol

4.2

Trafod gwaith y Pwyllgor ar agenda Llywodraeth y DU o ran diwygio'r UE

 

CLA(4)-26-15 - Papur 6 - Trafod gwaith y Pwyllgor ar agenda Llywodraeth y DU o ran diwygio'r UE

 

4.3

Adroddiad drafft: Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

 

CLA(4)-26-15 - Papur 7 – Adroddiad Drafft

 

4.4

Adroddiad drafft: Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

 

CLA(4)-26-15 – Papur 8 - Adroddiad drafft