Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC.   Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

2.1

CLA414 - Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 18 Mehefin 2014; Fe'u gosodwyd ar: 20 Mehefin 2014; Yn dod i rym ar: 16 Gorffennaf 2014.

 

2.2

CLA415 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 20 Mehefin 2014; Fe'u gosodwyd ar: 24 Mehefin 2014; Yn dod i rym ar: 19 Gorffennaf 2014.

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol ac roedd yn fodlon arnynt.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-18-14 Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.

Deddfwriaeth arall

3.1

Cod Ymarfer a Argymhellir ar gyfer Cyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol yng Nghymru

CLA(4)-18-14Papur 2 – Cod Ymarfer a Argymhellir ar gyfer Cyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol yng Nghymru

CLA(4)-18-14Papur 3 – Memorandwn Esboniadol

CLA(4)-18-14Papur 4 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Cod ac roedd yn fodlon ag ef.

 

4.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 3): Y Bil Dadreoleiddio

CLA(4)-18-14Papur 5 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 3):   Y Bil Dadreoleiddio

CLA(4)-18-14 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

5.

Cynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd ar wahardd rhwydi drifft COM(2014)265

 

CLA(4)-18-14Papur 6 – Cynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd ar wahardd rhwydi drifft.

 

CLA(4)-18-14Papur 7– Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

 

CLA(4)-18-14 – Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod y cynnig a chytunodd i anfon sylwadau at Gomisiwn yr UE a Llywodraeth Cymru.

 

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth: Bil Cymru

CLA(4)-18-14Papur 8 – Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth:  Bil Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

6.2

Araith Dr Hywel Francis AS i'r Comisiwn Hawliau Dynol, Mawrth 2014

CLA(4)-18-14 – Papur 9 – Araith Dr Hywel Francis AS i'r Comisiwn Hawliau Dynol, Mawrth 2014

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i'w gyhoeddi.

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

8.

Adroddiad drafft ar yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

CLA(4)-18-14 –Papur 10 -  Adroddiad Drafft