Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding AC.

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC hefyd a dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, enwebodd Suzy Davies AC Simon Thomas AC i fod yn Gadeirydd dros dro.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 2.6, gwnaeth Simon Thomas AC, Mick Antoniw AC a Suzy Davies AC ddatgan buddiant.  

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-16-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA405 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 21 Mai 2014; Fe'u gosodwyd ar:  22 Mai 2014; Yn dod i rym ar: 1 Awst 2014.

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ag ef.

 

3.

Papur i'w nodi - Adroddiad Blynyddol ar Sybsidiaredd 2013

CLA(4)-16-14 - Papur 2 – Adroddiad Blynyddol ar Sybsidiaredd 2013

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur ac roedd yn fodlon ag ef.

 

4.

Tystiolaeth mewn perthynas â’r Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 13.30 – 14.15)

Carl Sargeant AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

 

 

 

(Amser a ddynodwyd: 14.15 – 15.00)

Darren Millar AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru)

 

CLA(4)-16-14 – Papur 3 - Llythyr gan Carl Sargeant AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio, tystiolaeth ysgrifenedig i'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, 28 Mai 2014

CLA(4)-16-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-16-14 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Carl Sargeant AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio.  

 

Cafodd y Pwyllgor hefyd dystiolaeth gan Darren Millar AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru).

 

5.

Tystiolaeth mewn perthynas â'r ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

(Amser a ddynodwyd 15.00 – 15.45)

 

Yr Athro Jonathan Bradbury, Prifysgol Abertawe

 

CLA(4)-16-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd wybod i'r Pwyllgor fod yr eitem hon wedi'i gohirio.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi)     lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

6.1

Adroddiad Terfynol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Y Bil Dadreoleiddio

CLA(4)-16-14 – Papur 4 - Adroddiad Terfynol