Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Senedd

Cyswllt: Abigail Phillips  Dirprwy Glerc: Sarita Marshall

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.33, cafodd y cyfarfod ei atal dros dro am 11 munud nes bod cworwm yn bresennol

09:00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Galwodd y Clerc am enwebiadau ar gyfer Cyadeirydd dros dro, yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

Cafodd Joyce Watson ei henwebu gan Lindsay Whittle; nid oedd dim enwebiadau eraill. Cafodd Joyce Watson ei hethol yn Gadeirydd.

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan William Powell, Bethan Jenkins a Russell George. Roedd Eluned Parrott yn dirprwyo ar ran William Powell a Lindsay Whittle yn dirprwyo ar ran Bethan Jenkins.

09:00-09:10

2.

Trafod y dystiolaeth lafar a gyflwynwyd gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 7 Chwefror 2012

Dogfennau ategol:

2.1

P-04-331 Ffilmio a Recordio Cyfarfodydd Cynghorau

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor dystiolaeth lafar a gafodd gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau. Cytunodd y Pwyllgor mai pob awdurdod lleol yn unigol ddylai benderfynu ynghylch ffilmio cyfarfodydd cynghorau ac, er y dylid annog hynny, ni ddylai’r Gweinidog ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ffilmio cyfarfodydd.

 

O gofio datganiadau’r Gweinidog ei fod yn cefnogi’r syniad o broses strwythuredig i awdurdodau lleol gynnal eu cyfarfodydd ond nad oes ganddo unrhyw fwriad o orfodi cynghorau i wneud hyn, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb.

 

2.2

P-04-332 Manylion Gwariant dros £500 gan Awdurdodau Lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor dystiolaeth lafar a gafwyd gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau ar y ddeiseb hon.

 

O gofio datganiad y Gweinidog, nad yw’n fwriad ganddo ymyrryd ym mhrotocolau busnes awdurdodau lleol; bod system Rhyddid Gwybodaeth eisoes ar waith; a’r nifer fawr o gofnodion y byddai angen i awdurdodau lleol eu cyhoeddi, cytunodd y Pwyllgor y dylid cau’r ddeiseb.

 

09:10-09:20

3.

P-03-238 Llygredd ym Mornant Porth Tywyn - trafod ymweliad y Pwyllgor â'r safle

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gan nad oedd llawer o’r Aelodau a aeth ar ymweliad safle â Phorth Tywyn gyda’r Pwyllgor, yn bresennol yn y cyfarfod, cytunodd y Pwyllgor i ohirio trafodaeth sylweddol am yr ymweliad nes y byddai’r Aelodau hynny’n bresennol.

 

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i wahodd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Dŵr Cymru Welsh Water i gyflwyno tystiolaeth lafar mewn cyfarfod o’r Pwyllgor yn y dyfodol.

09:20-09:30

4.

P-04-329 Rheoli sŵn o dyrbinau gwynt sy’n peri diflastod - Trafod yr Ymweliadau â'r Safle a'r Dystiolaeth a Gyflwynwyd ar 28 Chwefror

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gan nad oedd llawer o’r Aelodau a aeth ar ymweliadsafle â ffermydd gwynt yn Sir Gaerfyrddin gyda’r Pwyllgor, yn bresennol yn y cyfarfod, cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r eitem nes y byddai’r Aelodau’n bresennol a bod ymatebion i lythyrau’r Pwyllgor ar y mater wedi cael eu derbyn.

09:30-09:40

5.

Deisebau newydd

5.1

P-04-370 Deiseb ynghylch gwella gwasanaethau seicig a greddfol yng Nghymru s

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i aros am ymateb y Gweinidog cyn ystyried cymryd camau pellach.

 

5.2

P-04-372 Sicrhau bod mwy o Doiledau Merched mewn Lleoliadau Adloniant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i aros am ymateb y Gweinidog cyn ystyried cymryd camau pellach.

 

5.3

P-04-373 Parthau Gwaharddedig o Amgylch Ysgolion ar gyfer Faniau Symudol sy'n Gwerthu Bwyd Poeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i aros am ymateb y Gweinidog cyn ystyried cymryd camau pellach.

 

5.4

P-04-374 Cadw cŵn ar dennyn bob amser mewn mannau cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i aros am ymateb y Gweinidog cyn ystyried vymryd camau pellach.

 

5.5

P-04-375 Rhoi Terfyn ar System Eithrio ar gyfer Rhoi Organnau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf.

 

Cytunodd y Pwyllgor i aros am ymateb y Gweinidog a chyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a fydd yn craffu ar y Bil pan gaiff ei gyflwyno. 

 

5.6

P-04-376 Aildrefnu Addysg ym Mhowys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i aros am ymateb y Gweinidog cyn ystyried cymryd camau pellach.

 

5.7

P-04-377 Parhau i gael Tocynnau Teithio Rhatach ar Drafnidiaeth Gymunedol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i aros am ymateb y Gweinidog cyn ystyried cymryd camau pellach.

 

09:40-09:55

6.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

6.1

P-04-350 Cadw’r gwasanaethau y mae Sporttrain yn eu darparu yn y Rhondda a Chaerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb.

 

O gofio’r wybodaeth a gafwyd gan y Dirprwy Weinidog a’r nifer cymharol isel o ymatebion a gafwyd i’r ddeiseb, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb.

 

6.2

P-03-318 Gwasanaethau mamolaeth trawsffiniol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb.

 

Cytunodd y Pwyllgor i:

Geisio cael amserlen ddangosol ar gyfer cyhoeddi cynllun cyflenwi lleol Bwrdd Addysg Iechyd Powys;

Aros am adroddiad o gynnyd gan Brif Weithredwr Bwrdd Addysg Iechyd Powys unwaith y caiff y cynllun cyflenwi lleol ei gyhoeddi.

 

6.3

P-04-337 Tenovus: Eli haul am ddim

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb.

 

Cytunodd y Pwyllgor i:

Gyfeirio pob gwybodaeth a gohebiaeth ynghylch y ddeiseb at ymchwiliad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i bolisi ar amddiffyn rhag yr haul;

Cau’r ddeiseb.

 

6.4

P-04-342 Nyrsys MS

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb.

 

Cytunodd y Pwyllgor i anfon gohebiaeth gan y Gweinidog at y deisebydd i gael ei sylwadau.

 

6.5

P-03-236 Siarter i wyrion ac wyresau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i wneud cais am ganllawiau Llywodraeth Cymru ar ddulliau pontio’r cenedlaethau a deddfwriaeth er mwyn gallu ei anfon at y deisebydd i gael ei sylwadau.

 

6.6

P-04-339 Gorfodi Safonau Lles Anifeiliaid yn y Diwydiant Ffermio Cwn Bach yn Ne-Orllewin Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i wneud cais am amserlen ddangosol ar gyfer datblygu rheoliadau o dan y Strategaeth Iechyd a Lles Anifeiliaid gyda'r bwriad o annog y deisebydd i gymryd rhan mewn unrhyw broses ymgynghori.

 

09:55-10:30

7.

P-04-335 Sefydlu Tîm Criced i Gymru - Trafodaeth

Matthew Bumford, Deisebydd

Mohammad Asghar AC

Dr Huw Jones, Chwaraeon Cymru

Alan Hamer, Criced Morgannwg

Peter Hybart, Cyfarwyddwr Criced, Criced Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd y tyst gwestiynau gan y Aelodau’r Pwyllgor.

 

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at Cricket Scotland a Cricket Ireland ar y pwnc;

Drafod y dystiolaeth a gafwyd yn y cyfarfod ar 27 Mawrth.

10:30-11:00

8.

Cynnig i gael sesiwn breifat o dan Reol Sefydlog Rhif 17.42(ii) i drafod P-04-358 Ailgyflwyno Cymorth Cartref ar gyfer plant sydd ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd Eitem 8 ei thynnu oddi ar yr agenda gan fod y grŵp ymgyrchu a gyflwynodd y ddeiseb wedi chwalu.

Trawsgrifiad