Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kathryn Thomas

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins.  Ni chafwyd dirprwy ar ei ran.

 

(09.00-09.30)

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-672 Dod â defnydd o'r Gymraeg i ben

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i aros am ymateb y deisebydd cyn trafod y ddeiseb ymhellach.

 

2.2

P-04-673 Galw ar bob Plaid Wleidyddol Gymreig i Gynnig Popeth yn Ddwyieithog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i aros am ymateb y deisebydd cyn trafod y ddeiseb ymhellach.

 

 

2.3

P-04-674 Dyfed, Dim Diolch

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd William Powell y buddiant a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae ef a'r deisebydd yn ddarpar ymgeiswyr i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru ar gyfer rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru y Cynulliad.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn ei farn ar sylwadau pellach y deisebydd.

 

2.4

P-04-675 Talwch Gost y Dreth Ystafell Wely yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i aros am ymateb y deisebydd cyn trafod y ddeiseb ymhellach.

 

 

2.5

P-04-676 Creu Pencampwr yr Iaith Gymraeg mewn Cymunedau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i aros am ymateb y deisebydd cyn trafod y ddeiseb ymhellach.

 

 

2.6

P-04-677 Mynediad Cyfartal i’r Iaith Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog yn ceisio ei farn ar sylwadau pellach y deisebydd.

 

2.7

P-04-678 Offer i Helpu Pobl Eiddil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i aros am ymateb y deisebydd cyn trafod y ddeiseb ymhellach.

 

 

2.8

P-04-679 Dileu'r Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i aros am ymateb y deisebydd cyn trafod y ddeiseb ymhellach.

 

 

(09.30-10.30)

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-658 Derwen Brimmon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

·         Datganodd William Powell y buddiant a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae wedi rhoi cyngor gweithdrefnol i'r deisebwyr.

·         Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y deisebydd a chytunwyd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yn gofyn ei barn am sylwadau pellach y deisebydd ac yn benodol am:

o   y ffens atal moch daear a fydd o bosibl yn peryglu'r gwreiddiau;

o   y diffyg gwybodaeth ynghylch cofrestru'r goeden gyda Choed Cadw yn 2009; a

o   natur yr 'ychydig waith' sydd ei angen yn yr ardal diogelu gwreiddiau 15 metr.

 

 

3.2

P-04-565 Adfywio Hen Reilffyrdd Segur at ddibenion Hamdden

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y Gweinidog a chytunwyd i gau’r ddeiseb.

 

3.3

P-04-416 Gwasanaethau Rheilffyrdd Gogledd-De

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth am y ddeiseb a chytunwyd i gau'r ddeiseb, gan nad yw'n ymddangos yn debygol bod modd gwneud cynnydd yn ei chylch yn y dyfodol agos.

 

3.4

P-04-486 Gweithredu Nawr Er Mwyn Achub Siopau'r Stryd Fawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y deisebydd a chytunwyd i gau’r ddeiseb.  Wrth wneud hynny, cytunwyd hefyd i ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer y deisebydd ynghylch y cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach.

 

3.5

P-04-363 Cynllun i Wella Canol Tref Abergwaun

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd William Powell y buddiant a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae ef a'r deisebydd yn ddarpar ymgeiswyr i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru ar gyfer rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru y Cynulliad.

 

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i'w chau.

 

 

3.6

P-04-594 Apêl Cyngor Cymuned Cilmeri ynghylch y Gofeb i’r Tywysog Llywelyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd William Powell y buddiant a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae wedi rhoi cyngor gweithdrefnol i'r deisebwyr.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog i hwyluso'r cyfarfod a gynigiwyd yn flaenorol rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru a'r deisebwyr.

 

3.7

P-04-576 Caniatáu i Blant yng Nghymru Gael Gwyliau Teuluol yn Ystod Tymor yr Ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gweler y cam gweithredu y cytunwyd arno o dan eitem 3.8.

 

3.8

P-04-606 Sicrhau bod ysgolion yn defnyddio eu pwerau statudol o dan reoliad 7 o Reoliadau Addysg (Cofrestru Disgyblion) (Cymru) 2010 heb unrhyw ymyrraeth neu ragfarn.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd William Powell y buddiant a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae'n llywodraethwr ysgol.

 

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i gadw golwg ar y ddeiseb i ganiatáu i'r Pwyllgor Deisebau olynol ystyried a fydd angen cymryd unrhyw gamau pellach bryd hynny.

 

3.9

P-04-522 Asbestos mewn Ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau a chytunwyd i aros am ymateb mwy sylweddol gan y deisebydd.

 

3.10

P-04-603 Helpu babanod sy’n cael eu geni ar ôl 22 wythnos i oroesi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y Prif Swyddog Meddygol a chytunwyd i gau’r ddeiseb, o ystyried cyfraniad y deisebydd yn natblygiad y canllawiau wedi’u diweddaru ar y mater, a’r ffaith bod y ddeiseb wedi helpu i sicrhau bod y materion anodd a sensitif iawn a godwyd gan y deisebydd yn cael sylw.

 

3.11

P-04-456 Dementia – Gallai hyn ddigwydd i chi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y deisebydd a chytunwyd i gau’r ddeiseb.  Wrth wneud hynny, diolchodd yr Aelodau i'r deisebydd am gyflwyno'r ddeiseb ac fe hysbyswyd y deisebydd fod modd cyflwyno deiseb arall yn y dyfodol, pe dymunai.

 

3.12

P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y deisebydd, a chan iddynt deimlo na allent wneud rhagor i fynd â'r mater yn ei flaen, cytunwyd i gau'r ddeiseb.  Wrth wneud hynny, diolchodd yr Aelodau i'r deisebydd am gyflwyno'r ddeiseb ac am eu helpu i ddeall y materion sy'n gysylltiedig â'r ddeiseb.

 

3.13

P-04-424: Cadw gwasanaethau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y deisebydd, a chan iddynt deimlo na allent wneud rhagor i fynd â'r ddeiseb yn ei blaen, cytunwyd i gau'r ddeiseb.

 

3.14

P-04-624 Caniatáu i ofalwyr maeth gofrestru gyda mwy nag un awdurdod lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y deisebydd a chytunwyd i gau’r ddeiseb.  Wrth wneud hynny, cytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn iddo a yw wedi cael cyngor gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ar y mater ac, os felly, i adael i'r Pwyllgor wybod y canlyniad.

 

3.15

P-04-605 Achub Ffordd Goedwig Cwmcarn Rhag Cael ei Chau am Gyfnod Amhenodol neu’n Barhaol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y deisebydd ac, yn unol â dymuniad y deisebydd, cytunwyd i gau’r ddeiseb.

 

3.16

P-04-343 Atal dinistrio mwynderau ar dir comin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y deisebydd, a chan iddynt deimlo na allent wneud rhagor i fynd â'r ddeiseb yn ei blaen, cytunwyd i gau'r ddeiseb.

 

(10.30-11.00)

4.

Deisebau y cynigir y dylid eu cau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur a chytunwyd i gau'r deisebau a nodir ar y papur, ac eithrio P-04-617 Stopiwch y Troslgwyddo Dilyffethair o Lyfrgelloedd Cyhoeddus i'r Sector Gwirfoddol.