Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Dogfennau ategol:

2.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

2.1

P-04-526 Gwnewch Senedd TV yn hygyrch i bobl fyddar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at staff Comisiwn y Cynulliad i gysylltu â Mr James yn uniongyrchol i ddilyn unrhyw faterion heb eu datrys mewn cysylltiad â natur a rôl y Grwpiau Trawsbleidiol.

 

2.2

P-04-468 Pryderon am Ddiogelwch Ffordd A48 Cas-gwent

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth:

 

·         Gan dynnu ei sylw at farn y deisebydd ac yn enwedig pa mor gymharol hawdd y gallai fod i addasu’r terfyn cyflymder yn ôl i 30 mya; a

·         Gofyn iddi i ddarparu rhagor o wybodaeth, gan gynnwys amserlen, ar gyfer yr astudiaeth ddichonoldeb a nodwyd yn ei llythyr dyddiedig 7 Hydref 2014.

 

2.3

P-04-416 Gwasanaethau Rheilffyrdd Gogledd-De

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth:

o   Yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am ei datganiad ysgrifenedig a sylwadau’r deisebydd;

o   Yn gofyn am ragor o wybodaeth am ei pharatoadau cyn adnewyddu’r fasnachfraint sy’n ddyledus yn 2018, gan gynnwys sut y bydd yn casglu a choladu gwybodaeth a dderbyniwyd am sylwadau a fynegwyd yn ymwneud â darparu gwasanaethau rheilffyrdd; a

·         thynnu sylw’r deisebydd at y tendr arfaethedig.

 

 

 

2.4

P-04-522 Asbestos mewn Ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau:

 

·         Yn gofyn am ei sylwadau ar yr ohebiaeth bellach a dderbyniwyd a gofyn ei fod yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor am ei ystyriaeth o’r ymgynghoriad yn Lloegr;

·         Yn gofyn iddo amlinellu’r rhesymau dros beidio â chynnal ymgynghoriad ar hyn o bryd; a

·         Chyfleu barn y Pwyllgor bod hwn yn faes lle dylai Cymru fod yn rhagweithiol ac y byddai’n anffodus pe byddai Cymru yn llusgo y tu ôl i Loegr o ran hygyrchedd gwybodaeth am bresenoldeb a rheoli asbestos mewn adeiladau ysgol.

 

2.5

P-04-576 Caniatáu i Blant yng Nghymru Gael Gwyliau Teuluol yn Ystod Tymor yr Ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee considered correspondence on the petition and agreed to write to:

 

·         The Chair of the Children, Young People and Education Committee to ask the Committee to consider including the issue raised in this petition and also a petition currently collecting signatures - Ensure schools exercise their statutory powers under regulation 7 of The Education (Pupil Registration) (Wales) Regulations 2010 without interference or bias - on their Forward Work Programme;

·         Estyn to ask for clarification on how the issue of attendance is considered within the inspection regime;

·         All Local Authorities asking each one to set out how they interpret the guidance on school attendance; and

·         The Children’s Commissioner to ask for further information on the nature of the concerns raised with his Investigation and Advice Service.

2.6

P-04-492 Diagnosis o awtistiaeth ymysg plant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee considered correspondence on the petition and agreed to:

 

        Write to the new Minister responsible for this area to confirm that he is still committed to the approach and commitments made by the previous Deputy Minister for Social Services and how the policy will be developed beyond the life of the current Action Plan and across Wales; and

        Seek a progress report from Hywel Dda Local Health Board as requested by the petitioners.

2.7

P-04-494 Rhaid sicrhau bod prostadectomi laparosgopig gyda chymorth robotig ar gael i ddynion yng Nghymru yn awr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am sylwadau pellach gan y deisebwyr.

 

2.8

P-04-527 Ymgyrch i gael Cronfa Cyffuriau Canser Arbennig yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         Ofyn am sylwadau pellach gan y deisebydd; ac

·         Ysgrifennu eto at Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn gofyn am yr ymateb sydd heb ddod ac yn mynegi pryder am eu diffyg ymateb i lythyrau gan y Pwyllgor.

 

 

2.9

P-04-553 Ymchwiliad llawn ac annibynnol i’r risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â thechnolegau diwifr a ffonau symudol yng Nghymru, gan gynnwys yr holl ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         Ysgrifennu at y deisebydd yn gofyn iddo ddarparu tystiolaeth gryno a chadarn a adolygir gan gymheiriaid er mwyn dangos yr angen am ymchwiliad; ac

·         Unwaith y bydd ymateb y deisebydd wedi dod i law, ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gofyn am ei farn am y dystiolaeth a’r wybodaeth a ddarparwyd gan OFCOM ac a yw Canolfan Iechyd y Cyhoedd Lloegr ar Beryglon Ymbelydrol, Cemegol ac Amgylcheddol (PHE-CRCE) yn ystyried tystiolaeth o Gymru o ran rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru.

 

2.10

P-04-539 Achub y Gyfnewidfa Lo

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         arweinydd Cyngor Caerdydd yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa a gofyn am ragor o wybodaeth am y diddymiad os yw ar gael, er mwyn caniatáu i’r Pwyllgor drefnu ymweliad â’r adeilad;

·         y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn gofyn beth yw rôl Llywodraeth Cymru yng ngoleuni diddymiad y cwmni daliannol; a

·         Stephen Doughty AS, gan anfon copi at Vaughan Gething AC, i dynnu ei sylw at y ddeiseb a gofyn am y diweddaraf am ei ymgyrch.

 

2.11

P-04-422 Ffracio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         Ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol newydd yn gofyn am ei ymateb i ddogfen y deisebydd a’i farn ar y ‘ddeiseb’ gysylltiedig a gyflwynwyd i’r Prif Weinidog sydd yn ôl y sôn wedi casglu 90,000 o lofnodion; ac

·         Anfon y wybodaeth a gyflwynwyd gan Gyfeillion y Ddaear Cymru i Gyfoeth Naturiol Cymru (NRW), gan dynnu eu sylw’n arbennig at y sylwadau ar dudalen 2 am y diffyg arweiniad a ddarperir gan NRW.

 

2.12

P-04-524 Rheolaeth Gynllunio a’r Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee considered correspondence on the petition and agreed to:

·         Seek further comments from the petitioner; and

·         Write again to the Welsh Language Commissioner seeking a response to earlier correspondence.

2.13

P-04-536 Rhoi’r Gorau i Ffatrïoedd Ffermio Gwartheg Godro yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee considered correspondence on the petition and agreed to:

·         Seek the Minister for Natural Resources’ views on the petitioner’s further comments and asking him to clarify why it is not appropriate to read across the findings and conclusions from the PCIFAP study in the USA and to provide further evidence for his view that larger farms don’t affect the viability of smaller farms; and

·         Write again to the Chair of the Environment and Sustainability Committee asking whether they could consider looking at these issues as part of their forward work programme.

2.14

P-04-519 Diddymu Taliadau Comisiwn wrth werthu Cartrefi mewn Parciau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee considered correspondence on the petition and agreed to ask the Minister for Communities and Tackling Poverty if her officials, whose diary commitments may not be so extensive, would be prepared to meet the petitioners as requested.

2.15

P-04-597 Diogelu dyfodol Draig Ffynci, Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth am y ddeiseb a chytunodd i drefnu sesiwn dystiolaeth yn unol â chais y deisebwyr.