Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Naomi Stocks  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r Pwyllgor. Nid oedd dim ymddiheuriadau.

(09:00 - 09:10)

2.

P-04-456 Dementia - Gallai hyn ddigwydd i chi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y sesiwn dystiolaeth ar 2 Gorffennaf, a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, gan anfon copi at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol  yn gwneud cais i gynnwys y deisebydd mewn trafodaethau â rhanddeiliaid ynghylch datblygu’r fframwaith a thynnu sylw at y materion a godwyd yn y dystiolaeth lafar.

(09:10 - 09:20)

3.

Deisebau newydd

3.1

P-04-494 Rhaid sicrhau bod prostadectomi laparosgopig gyda chymorth robotig ar gael i ddynion yng Nghymru yn awr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i;

·         ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i gael ei farn am y ddeiseb;

·         ysgfrifennu at bob Bwrdd Iechyd Lleol yn holi am wybodaeth ychwanegol ynghylch darparu gwasanaethau; a

·         gwneud cais am bapur briffio gan y gwasanaeth ymchwil.

3.2

P-04-495 Rhoi Terfyn ar Fasnachu mewn Pobl a Chaethwasiaeth yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i;

·         ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth i gael ei barn am y ddeiseb; ac

·         ystyried a yw’r Pwyllgor am gymryd tystiolaeth lafar y tro nesaf y bydd yn ystyried y ddeiseb.

(09:20 - 10:00)

4.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

4.1

P-04-483 Polisi Cymraeg Clir / Plain English ar gyfer pob cyfathrebiad y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i;

 

·         ysgrifennu at y rhanddeiliaid a ganlyn i gael eu barn am y mater

o   Plain English Campaign;

o   Uned Cymraeg Clir yng Nghanolfan Bedwyr;

·         ysgrifennu at y deisebydd i gael ymateb llawnach i’r ohebiaeth a gafwyd gan Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru; ac

·         unwaith y bydd yr ymatebion wedi dod i law, bydd y Cadeirydd yn ystyried ffurf ar gyfer sesiwn dystiolaeth lafar yn ystod tymor yr hydref.

 

4.2

P-04-362 Gwasanaethau Ambiwlans yn Nhrefynwy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gofyn iddo hysbysu’r Pwyllgor pan fydd yn gwneud penderfyniad yngylch ei Flaenraglen Waith, ac a fydd hyn yn cynnwys ymchwiliad i wasanaethau ambiwlans.

4.3

P-04-343 Atal dinistrio mwynderau ar dir comin - Ynys Môn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon yn tynnu sylw at yr anawsterau y mae cymunedau lleol yn eu hwynebu o ran diogelu tir comin, ac yn gofyn pa gefnogaeth y gellir ei roi i’r cymunedau hynny.

 

Yn dibynnu ar y rhaglen ddigwyddiadau, cytunodd y Pwyllgor i ymgorffori ymweliad â Llangoed fel rhan o’r gweithgareddau allgymorth yn ystod tymor yr hydref.

 

4.4

P-04-385 Deiseb ar ryddhau balŵns a lanternau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at;

·         Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd yn gofyn a fydd unrhyw newid agwedd yn dilyn y tân diweddar yn Smethwick; a’r

·         Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn holi pa gamau y mae Llywodraeth y DU yn eu cymryd ar y mater.

4.5

P-03-240 Diogelwch ar ffordd yr A40 yn Llanddewi Felffre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynllun gwella’r A40 LlanddewiPenblewin.

4.6

P-04-319 Deiseb ynghylch Traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd y Cadeirydd a Russell George fuddiant yn y ddeiseb hon.

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i;

·         aros am ganfyddiadau’r adolygiad o opsiynau; ac

·         ysgrifennu at y deisebydd yn ei hysbysu o ddatganiad diweddar Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

4.7

P-04-393 Grŵp Gweithredu Ffordd Osgoi Llanymynech a Phant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ailystyried:

·         y ddeiseb yng nghyd-destun papur briffio y Gwasanaeth Ymchwil; a’r

·         llythyr a anfonwyd at  Weindog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i gael rhagor o wybodaeth ynghylch unrhyw faes na roddir ateb llawn yn ei gylch yn ei hymateb.

4.8

P-04-365 Diogelu adeiladau nodedig ar safle hen Ysbyty Canolbarth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd y Cadeirydd fuddiant yn y ddeiseb.

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gynnwys ymweliad â’r safle fel rhan o ymweliadau’r hydref.

4.9

P-04-422: Ffracio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chutunodd i;

·         ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd i holi faint o swyddogion sy’narbenigwyrar ffracio a lefel yr arbenigedd sydd ar gael i Lywodraeth Cymru;

·         ysgrifennu at y Pwyllgor Amgylchedd a chynaliadwyedd yn holi am y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y sesiwn dystiolaeth ddiweddar ar nwy anghonfensiynol; ac

·         ysgrifennu at y Pwyllgor Dethol Materion Cymreig yn tynnu sylw at ystyriaethau’r Pwyllgor o’r materion hyn.

4.10

P-04-461 Achub Pwll Padlo Pontypridd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd y Cadeirydd fuddiant yn y ddeiseb.

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau’r ddeiseb am fod y pwll wedi cael ei ystyried ar gyfer ei restru ar dair achlysur ac nad oedd wedi bodloni’r meini prawf.

4.11

P-04-480 Mynd i'r afael â Safon Tai Myfyrwyr yn y Sector Preifat

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i;

·         Ysgrifennu at y rhanddeiliaid a ganlyn i gael eu barn am y mater:

o   Accreditation Network UK

o   Addysg Uwch Cymru

o   Association of Letting and Management Agents

o   Cartrefi Cymunedol Cymru

o   CLlLC / Cymdeithas y Cyfarwyddwyr Addysg

o   Cymdeithas Asiantaethau Gosod Preswyl

o   Cymdeithas Genedlaethol Landlordiaid

o   Cyngor ar Bopeth

o   Cyngor Ceredigion

o   Cynllun Achredu Landlordiaid

o   Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

o   Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd

o   Shelter Cymru

o   Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr

o   Y Sefydliad Tai Siartredig; ac

o   ymgynghoriad ysgrifenedig llawn ar agor i’r cyhoedd, yn canolbwyntio ar ymgysylltu â myfyrwyr

·         ysgrifennu at y Gweinidog Tai ac Adfywio yn tynnu sylw at bryderon y deisebwyr, yn arbennig o ran yr amser a roddwyd i’r Bil Tai; a

·         threfnu sesiwn dystiolaeth lafar unwaith y bydd yr ymatebion wedi dod i law.

 

4.12

Gwariant a Refeniw'r Llywodraeth yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid yn tynnu sylw at ohebiaeth y deisebydd a gofyn a fydd gwybodaeth refeniw yn cael ei rhyddhau.

4.13

P-04-478 Pecyn gwybodaeth syml i bawb yng Nghymru yn esbonio sut y gallant sefyll fel ymgeisydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i;

o   ysgrifennu at y rhanddeiliaid a ganlyn i gael eu barn am y mater:
CLlLC;

o   Cymdeithas Cynghorwyr;

o   Un Llais Cymru;

o   Y Comisiwn Etholiadol;

o   Y Gymdeithas Diwygio Etholiadol;

o   ceisio cael eglurder ynghylch a fyddai Comisiwn y Cynulliad yn gallu gwneud sylw ac, os felly, beth yw ei farn; a

o   phennaeth staff pob plaid wleidyddol sydd wedi cofrestru yng Nghymru

 

4.14

P-04-482 Hysbysfyrddau cyhoeddus ar draws Cymru i roi gwybod i’r cyhoedd pwy yw eu cynrychiolwyr gwleidyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i;

o   ysgrifennu at y rhanddeiliaid a ganlyn i gael eu barn am y mater:
CLlLC;

o   Un Llais Cymru;

o   Y Comisiwn Etholiadol;

o   Y Gymdeithas Diwygio Etholiadol; a

o   cheisio cael eglurder ynghylch a fyddai Comisiwn y Cynulliad yn gallu gwneud sylw ac, os felly, beth yw ei farn.

 

 

(10:00 - 10:30)

5.

P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig: Sesiwn dystiolaeth

Dr Tymandra Blewett-Silcock, Prif Ddeisebydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd y Dr Tymandra Blewett-Silcock gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

(10:30 - 10:45)

6.

P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig: Trafod y sesiwn dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y sesiwn dystiolaeth a chytunwyd i;

·         ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn a fydd adolygiad o Daliadau Uniongyrchol;

·         ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn tynnu sylwa at y materion cyn cynnal gwaith craffu pellach ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru);

·         casglu rhagor o astudiaethau achos am y mater dan sylw; ac

·         ystyried a ddylid cymryd rhagor o dystiolaeth yn ystod tymor yr hydref.