Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Naomi Stocks  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r Pwyllgor. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

9.00 - 9.15

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-475 Yn eisiau – Bysiau i Feirionnydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytuno i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn ceisio ei barn am y ddeiseb.

 

Cynigiodd Joyce Watson ei bod yn cwrdd â’r deisebwyr, yng nghyd-destun ymweliad â Meirionnydd yn ei rhanbarth hi, ac adrodd yn ôl i’r Pwyllgor.

2.2

P-04-476 Ailstrwythuro Amgueddfa Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytuno i ysgrifennu at;

 

·         Y  Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon; ac  

·         Amgueddfa Cymru yn ceisio eu barn am y ddeiseb

2.3

P-04-477 Cefnogi'r Bil Rheoli Cŵn (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytuno i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd yn ceisio ei farn am y ddeiseb.

 

Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor ei fod wedi bod i gyfarfodydd ar bwnc y ddeiseb a drefnwyd gan Julie Morgan AC a’r deisebwr.

9.15 - 10.00

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-03-150 Safonau Canser Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytuno i rannu gwybodaeth y deisebwr â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gan amlygu’r meysydd i’w gwella a nodwyd, a gofyn sut y mae’n bwriadu gweithredu ar y rhain.

3.2

P-04-396 Sgiliau Triniaeth Cynnal Bywyd Brys i Blant Ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytuno i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn holi a roddwyd unrhyw ystyriaeth i sefydlu hyfforddiant sgiliau triniaeth cynnal bywyd brys yn rhan graidd o Fagloriaeth Cymru.

3.3

P-04-424 Cadw gwasanaethau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytuno i aros am lansiad yr ymgynghoriad ar wasanaethau gofal iechyd yn Ne Cymru, ac edrych eto ar y ddeiseb yn wyneb y cynigion ar gyfer Castell-nedd Port Talbot.

3.4

P-04-450 Mae Angen Ysbyty Cwbl Weithredol ar y Barri a Bro Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytuno i geisio barn y deisebwr am yr ohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

3.5

P-04-361 Pas bws am ddim i fyfyrwyr o dan 25 oed sydd mewn addysg llawn amser

Dogfennau ategol:

3.6

P-04-371 Tocynnau teithio rhatach ar drafnidiaeth gyhoeddus i bob plentyn hyd at 18 oed

Dogfennau ategol:

3.7

P-04-382 Costau teithio i fyfyrwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y deisebau a chytuno i’w cau yn wyneb y gwaith blaenorol a wnaed ar y deisebau. Ni chafwyd ymateb gan y deisebwr.

3.8

P-04-393 Grŵp Gweithredu Ffordd Osgoi Llanymynech a Phant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytuno i;

 

·         ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn holi am ragor o wybodaeth am sut mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu ailystyried ei hopsiynau ar hyd cefnffyrdd Cymru gan rannu’r ohebiaeth gan Gyngor Powys; a

·         gofyn am frîff ymchwil ar gytundebau rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i hwyluso gweithio tawsffiniol.

3.9

P-04-409 Enwau Cymraeg i bob cefnffordd newydd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytuno i gau’r ddeiseb yn wyneb yr ymateb gan Lywodraeth Cymru, gan nodi nad yw’n bosibl ailenwi cefnffyrdd.

3.10

P-04-416 Gwasanaethau Rheilffyrdd Gogledd-De

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytuno i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth gan ofyn a fyddai modd i’r Pwyllgor gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ar y mater.

3.11

P-04-438 Hygyrchedd wrth Siopa

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb a chytuno i;

 

·         ysgrifennu at St Davids Dewi Sant yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am ei strategaeth arwyddion gan ei fod yn ymwneud â thoiledau Changing Places;

·         ysgrifennu at Gyngor Caerdydd yn amlygu’r pryderon ynghylch rhwystrau ar lwybrau cyhoeddus, parcio a chroesfannau ffordd; a

·         cheisio brîff cyfreithiol ar y ddeiseb, o ran cymhwysedd y Cynulliad.

3.12

P-04-343 Atal dinistrio amwynderau ar dir comin - Ynys Môn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytuno i ysgrifennu at Gyngor Ynys Môn yn ceisio ei farn am y ddeiseb ac yn holi pam na weithredwyd ar hyn ac a yw’n teimlo bod digon wedi ei wneud i ddiogelu tir comin.

3.13

P-04-465 Achub llaeth Cymru, a seilwaith a swyddi’r diwydiant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytuno i geisio barn y deisebwr am ohebiaeth y Gweinidog.

3.14

P-04-427 Cyfraith newydd ynghylch y Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytuno i gau’r ddeiseb yn wyneb yr ymatebion gan y Gweinidog a Chomisiynydd y Gymraeg sy’n awgrymu nad oes deddfwriaeth newydd ar y ffordd.

3.15

P-04-432 Atal Recriwtio i’r Fyddin mewn Ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ymatebion i’r gwaith ymgynghori a wnaed ar y ddeiseb a chytuno i gael tystiolaeth lafar.

3.16

P-04-467 Arholiadau ym mis Ionawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytuno i;

 

·         rannu datganiad y Gweinidog gyda’r deisebwyr; ac

·         ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn gofyn a fyddai modd i’r Pwyllgor gael gwybod pan fydd penderfyniad wedi ei wneud ar asesiadau mis Ionawr.

 

10:00

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 5

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

10.00 - 10.30

5.

Trafod y Flaenraglen Waith

Cofnodion:

Ystyriodd yr Aelodau’r flaenraglen waith.