Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt: Naomi Stocks  Deputy Clerk: Sarita Marshall

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09:30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins. Dirprwyodd Alun Ffred Jones ar ei rhan.

 

09:30 - 09:40

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-426 Cyflwyno terfyn cyflymder gorfodol o 40mya ar ffordd yr A487 ym Mlaen-porth, Ceredigion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:

Ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau i ofyn am ei farn am y ddeiseb hon; ac

Ysgrifennu at yr awdurdod lleol a Heddlu Dyfed Powys ynghylch diogelwch ar ffordd yr A487.

 

 

2.2

P-04-427: Cyfraith newydd ynghylch y Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau a’r Gweinidog Busnes, Economi a Thrafnidiaeth i ofyn am eu barn am y ddeiseb.

 

2.3

P-04-428: Ynni amgen ar gyfer goleuadau stryd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:

 

Ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau a Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i ofyn am eu barn am y ddeiseb; a

Gwneud darn o waith ar y ddeiseb, sy’n cynnwys casglu tystiolaeth gan awdurdodau lleol sydd wedi cyflwyno goleuadau stryd sy’n defnyddio ynni amgen.

 

 

09:40 - 10:40

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-403 Achub Plas Cwrt yn Dre/ Hen Senedd-Dy Dolgellau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb hon a chytunodd i ofyn am ragor o fanylion gan y Gweinidog am y wybodaeth a gafwyd yn ystod yr ymarfer i ail-werthuso gradd yr adeilad ac am gynnydd y gweithdai y mae Llywodraeth Cymru yn eu cynnal ar y Bil Diogelu Treftadaeth sydd ar ddod.

 

3.2

P-03-273 Cludo tyrbini gwynt yn y Canolbarth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon a chytunodd i gau’r ddeiseb, oherwydd:

 

Bod y mater ehangach wedi cael ei ystyried yn adroddiad Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2012; ac

Nad oedd y deisebydd wedi ymateb i’r cais am ragor o sylwadau ar y mater.

 

 

3.3

P-04-344 Carthffos gyhoeddus yn Freshwater East

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon a chytunodd y byddai’n dychwelyd i’r mater pan fyddai rhagor o wybodaeth ar gael gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru am gasgliadau’r adroddiad a’r argymhellion a wnaed ar gyfer y camau nesaf ym mhroses benderfynu s101a.

 

3.4

P-04-326 Na i losgyddion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon a chytunodd i’w chau, oherwydd:

 

Bod y mater ehangach wedi’i drafod yn Adroddiad Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2012; ac

Y byddai’r Pwyllgor Deisebau yn cyhoeddi adroddiad cyn hir ar ddeiseb P-04-341 ynghylch gwastraff a llosgi.

 

Cytunodd y Pwyllgor y dylid hysbysu’r deisebwyr ar ôl i’r adroddiad hwnnw gael ei gyhoeddi.

 

3.5

P-03-309 Caerdydd yn erbyn y llosgydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb hon a chytunodd i gau’r ddeiseb, oherwydd:

 

Bod y Gweinidog, mewn gohebiaeth i’r Pwyllgor, wedi mynd i’r afael â’r mater ynghylch a ddilynwyd y broses gynllunio’n gywir; ac

Y byddai’r Pwyllgor Deisebau yn cyhoeddi adroddiad yn fuan ar ddeiseb P-04-341 ynghylch gwastraff a llosgi.

 

Cytunodd y Pwyllgor y dylid hysbysu’r deisebwyr ar ôl i’r adroddiad hwnnw gael ei gyhoeddi.

 

 

3.6

P-04-351 Adalw cynlluniau datblygu lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb hon a chytunodd i gau’r ddeiseb, oherwydd bod y Gweinidog wedi mynd i’r afael â’r mater ynghylch a ellid adalw cynlluniau datblygu lleol ar ôl iddynt gael eu cyflwyno.

 

3.7

P-04-398 Ymgyrch dros gael cofrestr ar gyfer pobl sy’n cam-drin anifeiliaid yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb hon. Cytunodd y Pwyllgor i wneud rhagor o waith ar y mater, a fyddai’n cynnwys:

 

Ysgrifennu at Gymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu i ofyn am ei barn am y materion a godwyd yn y ddeiseb; a

Gwneud cais am bapur briffio cyfreithiol ar y materion sy’n ymwneud â sefydlu cofrestr ar gyfer pobl sy’n cam-drin anifeiliaid.

 

3.8

P-04-396 Sgiliau cynnal bywyd brys i blant ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb hon a chytunodd i:

 

Ysgrifennu at y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i ofyn a fyddai’n ystyried gwneud rhagor o waith ar y materion a godwyd yn y ddeiseb hon; ac

Ysgrifennu at y Comisiynydd Plant ar y materion a godwyd yn y ddeiseb.

 

3.9

P-03-318 Gwasanaethau mamolaeth trawsffiniol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon a chytunodd i gau’r ddeiseb, oherwydd ei fod yn teimlo ei fod wedi mynd â’r mater yn ei flaen cyn belled ag y gallai a’i fod wedi cysylltu â’r deisebydd i ofyn am ragor o awgrymiadau, ond nid oedd wedi cael ateb.

 

3.10

P-04-400 Safon ansawdd NICE ym maes iechyd meddwl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb hon a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i amlygu’r pryderon a fynegwyd yn y wybodaeth ategol bellach a gafwyd gan y deisebwyr.

 

 

3.11

P-04-373 Parthau gwaharddedig o amgylch ysgolion ar gyfer faniau symudol sy'n gwerthu bwyd poeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb hon a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn iddo hysbysu’r Pwyllgor pan gyflwynir polisïau sy'n gysylltiedig â'r ddeiseb hon.

 

 

3.12

P-04-370 Deiseb ynghylch gwella gwasanaethau seicig a greddfol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb hon a chytunodd:

 

I ysgrifennu at Benaethiaid Safonau Masnach yng Nghymru i ofyn iddynt a ydynt yn ymwybodol o unrhyw broblemau o’r fath yn eu hardal, ac i gynghori eu haelodau i fod yn ystyriol o’r mater hwn ac i fod yn ymwybodol ohono yn eu hetholaeth; ac

I ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i’w hysbysu ynghylch y mater hwn.

 

3.13

P-04-380 Dewch â'n bws yn ôl! Deiseb yn erbyn diddymu’r gwasanaethau bws o ddwyrain Llanbedr Pont Steffan, Cwm-ann a Phencarreg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb hon a chytunodd i:

 

Ysgrifennu at Gyngor Sir Ceredigion i ofyn am ragor o fanylion am y Cynllun Partneriaeth Bysys o Ansawdd, sy’n gynllun statudol, ac a fydd hwn yn mynd i’r afael â’r materion a godwyd gan y deisebwr; a

Rhannu’r adborth gan y deisebwyr ar y cynllun Bwcabus gyda’r Gweinidog.

 

 

3.14

P-04-402 Gweddïau cynghorau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb hon a chytunodd i ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Un Llais Cymru a Pharciau Cenedlaethol Cymru i ofyn am eu barn am y materion a godwyd yn y ddeiseb hon.

Trawsgrifiad