Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd rhag dod i gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

(09.00-09.30)

Cofrestru cyn y cyfarfod

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.30-10.15)

2.

Ymchwiliad undydd ar y Gymraeg: Addysg cyfrwng Cymraeg

Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr, Mudiad Meithrin

Iestyn Davies, Prif Weithredwr, ColegauCymru

Mabon Dafydd, Llywydd, Undeb Myfyrwyr Bangor

 

Briff ymchwil

Tystiolaeth ysgrifenedig gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Mudiad Meithrin

Tystiolaeth ysgrifenedig gan ColegauCymru

 

Dogfennau ategol:

(10.15-10.25)

Egwyl

(10.25-11.10)

3.

Ymchwiliad undydd ar y Gymraeg: Sefydliadau dinesig Cymraeg

Sian Lewis, Prif Weithredwr, Urdd Gobaith Cymru

Betsan Moses, Prif Weithredwr, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Merched y Wawr

Caryl Hâf, Cadeirydd y Cyngor, Ffederasiwn Clwb y Ffermwyr Ifanc

 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Urdd Gobaith Cymru

Tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Eisteddfod Genedlaethol

 

Dogfennau ategol:

(11.10-11.20)

Egwyl

(11.20-12.05)

4.

Ymchwiliad undydd ar y Gymraeg: Sefydliadau dinesig Cymraeg

Ruth Richards, Prif Weithredwr, Dyfodol i'r Iaith

Mabli Jones, Cadeirydd, Cymdeithas yr Iaith

Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Dewi Snelson, Cadeirydd, Mentrau Iaith Cymru

 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gymdeithas yr Iaith

Tystiolaeth ysgrifenedig gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Mentrau Iaith Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

(12.05)

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Gwybodaeth ychwanegol gan Brifysgol Caerdydd yn dilyn yr ymchwiliad undydd ar y celfyddydau a’r diwydiannau creadigol

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch y Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol: Uwchgynhadledd Cyngor Prydain-Iwerddon yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.3

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: ‘Ar gof a chadw? Adroddiad ar bwy sy’n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus’

Dogfennau ategol:

5.4

Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dilyn yr ymchwiliad undydd i Dreftadaeth, Amgueddfeydd ac Archifau

Dogfennau ategol:

(12.05)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o'r cyfarfod ar 15 Rhagfyr 2021

(12.05-12.10)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

(12.10-12.20)

8.

Blaenoriaethau a strategaeth ddrafft ar gyfer y Chweched Senedd

Dogfennau ategol:

(12.20-12.25)

9.

Agenda ddrafft ar gyfer y digwyddiad cynllunio strategol

Dogfennau ategol:

(12.25-12.30)

10.

Ymweliad â gogledd Cymru ar gyfer busnes Pwyllgor

Dogfennau ategol: