Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/02/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11:30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau ac nid oedd unrhyw ddirprwyon yn bresennol.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, cafwyd datganiadau o fuddiant gan Sarah Murphy, Sioned Williams a Jenny Rathbone.

 

(11:30-12:00)

2.

Dyled ac effaith costau byw cynyddol: sesiwn dystiolaeth rhif pedwar

Susan Lloyd-Selby - Arweinydd Rhwydwaith Cymru - Ymddiriedolaeth Trussell

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Susan Lloyd-Selby, Arweinydd Rhwydwaith Cymru, Ymddiriedolaeth Trussell.

 

 

 

(12.45 - 13.45)

3.

Dyled a chostau byw: Sesiwn dystiolaeth weinidogol gyda’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

 

Paul Neave, Pennaeth Cyngor Lles Cymdeithasol a Pholisi'r Adran Gwaith a Phensiynau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan:

 

Jane Hutt AS

Paul Neave, Pennaeth Cyngor Lles Cymdeithasol a Pholisi'r Adran Gwaith a Phensiynau

 

 

 

(13:45)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.1

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch cytundeb rhwng y Deyrnas Unedig a’r Eidal ynghylch cydnabod trwyddedau gyrru yn gilyddol at ddibenion cyfnewid.

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth rhwng y Prif Weinidog, y Trefnydd a’r Pwyllgor Cyllid ynghylch gwaith craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

(13:45)

5.

Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o gyfarfod cyfan y Pwyllgor ar 6 Mawrth

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

 

(13:45-14:00)

6.

Dyled a chostau byw: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(14:00-14:15)

7.

Ymatebion rhyngwladol i bwysau costau byw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau bapur ar ymatebion rhyngwladol i bwysau costau byw.

 

(14:15 - 14:45)

8.

Profiadau menywod yn y system cyfiawnder troseddol: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft cyn cytuno arno, yn amodol ar fân newidiadau.

 

(14:45-15:15)

9.

Profiadau pobl ifanc ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn y system cyfiawnder troseddol: trafod y materion o bwys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y materion o bwys a amlygwyd yn yr ymchwiliad i brofiadau pobl ifanc ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn y system cyfiawnder troseddol a chytunwyd i drafod adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

(15:15-15:30)

10.

Atal trais ar sail rhywedd: Papur dulliau ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y papur dulliau ymgysylltu cyn cytuno arno.