Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/10/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cofrestru cyn y cyfarfod (13:30-14:00)

(14:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(14.00)

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Gohebiaeth at Ddirprwy Brif Gwnstabl Blakeman ynghylch yr Ymchwiliad i Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig, a Thrais Rhywiol – menywod mudol

Dogfennau ategol:

2.2

Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Parhaol at yr Archwilydd Cyffredinol ynghylch archwiliad Archwilydd Cyffredinol Cymru o’r ffordd y pennwyd amcanion llesiant Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

(14:00)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 4 a 6

(14:00 - 14:30)

4.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

(14:30- 15:30)

5.

Trais a Cham-drin ar sail Rhywedd: sesiwn dystiolaeth gyda’r Cynghorwyr Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Johanna Robinson - Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol  

 

Yasmin Khan - Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Johanna Robinson - Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol  

 

Yasmin Khan - Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

 

(15:30-15:45)

6.

Trais a cham-drin ar sail rhywedd: trafod y dystiolaeth