Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Catherine Hunt 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 07/12/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(12.30)

1.

Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) - trafod y prif faterion

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor y prif faterion.

 

(13.30)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Luke Fletcher AS. Dirprwyodd Adam Price AS ar ei ran.

2.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Joel James AS.

 

(13.30)

3.

Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) - Tystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Mick Antoniw AS, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Michael Kay, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Etholiadau, Llywodraeth Cymru

Laura Mitchell, Cyfreithiwr y Llywodraeth, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

Angharad Thomas-Richards, Cynghorydd Rhaglen Diwygio Etholiadol, Adran Etholiadau, Llywodraeth Cymru

 

 

 

Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)

 

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Michael Kay – Uwch-swyddog Cyfrifol i’r Bil – Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Etholiadau, Llywodraeth Cymru

Laura Mitchell – Cyfreithiwr y Llywodraeth, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

Angharad Thomas-Richards – Cynghorydd Rhaglen Diwygio Etholiadol, Adran Etholiadau, Llywodraeth Cymru

 

3.2 Cytunodd y Cwnsler Cyffredinol i gadarnhau pa ddeddfwriaeth sy’n ei gwneud yn ofynnol i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru osod ei adroddiad blynyddol. 

 

4.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Amrywiaeth mewn llywodraeth leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - P-06-1334 Gwneud y Senedd yn Fwy Cynrychiadol o Boblogaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.3

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd - Bil Rhentwyr (Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.4

Llythyr gan Llamau i'r Pwyllgor Cyllid - Cyllideb Ddrafft 2024-25

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.5

Llythyr gan Gorwel - Cyllideb Ddrafft 2024-25

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.6

Canfyddiadau’r arolwg - Y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6a Nododd y Pwyllgor ganfyddiadau’r arolwg.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer gweddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(15.00)

6.

Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) - trafod y prif faterion

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y prif faterion.