Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Catherine Hunt 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/11/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

2.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

2.1

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad i'r Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

2.2

Cyllideb ddrafft 2024-25 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

2.3

Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) - Llythyr gan Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

2.4

Asedau Cymunedol - Llythyr gan Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

2.5

Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) - Llythyr gan Gadeirydd Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

2.6

Llythyr gan Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Monitor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: A Yw Cymru’n Decach? 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.6a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

2.7

Darparu cartrefi i ffoaduriaid o Wcráin - Llythyr gan Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.7a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

2.8

Asedau cymunedol - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.8a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r eitemau a ganlyn yn ystod y cyfarfod heddiw: eitemau 4 a 7

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(09:00 - 09:15)

4.

Y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) - Dull gweithredu ar gyfer gwaith craffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu a chytunodd arno.

 

(09:15 - 10:30)

5.

Y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 4

Cynghorydd Huw David, Llywydd CLlLC ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistef Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Grŵp Plaid Cymru CLlLC ac Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn

Cynghorydd Andrew Parkhurst, Arweinydd Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol CLlLC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Y Cynghorydd Huw David, Llywydd CLlLC ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd Andrew Parkhurst, Arweinydd Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol CLlLC

Y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Grŵp Plaid Cymru CLlLC ac Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn

 

(10:45 - 12:15)

6.

Y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 5

Clare Sim, Pennaeth Cymorth Aelodau, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Colin Everett, Cadeirydd, Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru

Catherine Uphill, Rheolwr, y Comisiwn Etholiadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Clare Sim, Pennaeth Cymorth Aelodau, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Colin Everett, Cadeirydd, Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru

Catherine Uphill, Rheolwr, y Comisiwn Etholiadol

 

 

 

 

(12:15 - 12:30)

7.

Y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) – Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.