Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 16/02/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod heddiw, yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

Cofnodion:

1.1.      Etholwyd Jayne Bryant AS yn Gadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1. Cafwyd ymddiheuriadau gan John Griffiths AS a Carolyn Thomas AS.

 

2.2. Roedd Mike Hedges MS yn dirprwyo ar ran Carolyn Thomas AS.

 

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â digartrefedd

Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â digartrefedd.

 

3.2

Dogfen gan Cymorth Cymru mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor y cyflwyniad gan Cymorth Cymru mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24.

 

3.3

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â’r Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio).

 

3.4

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24.

 

3.5

Llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Papur 5

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio).

 

3.6

Adroddiad gan Sefydliad Bevan: Cipolwg ar dlodi yn ystod Gaeaf 2023

Papur 6

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6.a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad gan Sefydliad Bevan: Cipolwg ar dlodi yn ystod Gaeaf 2023.

 

3.7

Llythyr gan y Wallich mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Papur 7

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Wallich mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(13.00 - 15.00)

5.

Trafod yr adroddiad drafft ar ddigartrefedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft a nifer o newidiadau i'w gwneud.

 

(15.00 - 15.10)

6.

Diweddariad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Cofnodion:

6.1. Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes ar y materion a godwyd.