Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/09/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Sam Rowlands AS. Dirprwyodd Samuel Kurtz AS ar ran Sam yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

 

1.3       Datganodd yr Aelodau a ganlyn fuddiannau perthnasol o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·       Carolyn Thomas AS

·       Samuel Kurtz AS

·       Joel James AS

·       Alun Davies AS

 

1.4       Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai’n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Alun Davies AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 3 a 7 o'r cyfarfod heddiw ac o'r cyfarfod ar 6 Hydref 2021

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(09.00 - 09.30)

3.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd ar nifer o faterion a godwyd.

 

(09.30 - 10.45)

4.

Sesiwn graffu ar waith y Gweinidog – y Gweinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Amelia John, Dirprwy Gyfarwyddwr, Adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Francois Samuel, Pennaeth Rheoliad Adeiladu, Llywodraeth Cymru

Dr Jess Pearce, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-Adran Diogelwch, Rheoleiddio a Gwelliannau Tai, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

·       Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

·       Amelia John, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

·       Francois Samuel, Pennaeth Polisi Rheoliadau Adeiladu, Llywodraeth Cymru

·       Dr Jess Pearce, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Diogelwch, Rheoleiddio a Gwelliannau Tai, Llywodraeth Cymru

 

(11.00 - 12.15)

5.

Sesiwn graffu ar waith y Gweinidog – Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Reg Mitchell-Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cydgysylltu Argyfwng Covid-19, Llywodraeth Cymru

Claire Germain, Dirprwy Gyfarwyddwr Llywodraeth Leol, Trawsnewid a Phartneriaethau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

·         Reg Mitchell-Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cydgysylltu Argyfwng Covid-19, Llywodraeth Cymru

·         Claire Germain, Dirprwy Gyfarwyddwr Llywodraeth Leol, Trawsnewid a Phartneriaethau, Llywodraeth Cymru

 

5.2 Cytunodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol i ddarparu:

·         Nodyn ar waith y panel taliadau annibynnol mewn perthynas â chyflogau’r Cynghorwyr, yn ogystal â chopi o adroddiad blynyddol y panel, pan gaiff ei gyhoeddi;

·         Nodyn ar weddill yr arian (£2 biliwn) oedd heb ei ddyrannu yng nghyllideb atodol mis Mehefin 2021;

·         Diweddariad ar argymhellion a gwaith presennol y Panel Adolygu Annibynnol ar gynghorau cymuned a thref.

6.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

6.1

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23.

 

6.2

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg mewn perthynas â gwaith y Pwyllgor.

 

6.3

Llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn trafod ei flaenoriaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn perthynas â'i flaenoriaethau.

 

6.4

Adroddiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, "Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod”

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4.a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, "Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod”.

 

6.5

Llythyr gan y Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai (NHBC) ynghylch y sector tai ac "NHBC Accepts"

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr NHBC mewn perthynas â'r sector tai ac "NHBC Accepts".

 

6.6

Llythyr gan Sefydliad Bevan ynghylch meysydd polisi o ran tlodi ac anghydraddoldeb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.6.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Sefydliad Bevan mewn perthynas â meysydd polisi o ran tlodi ac anghydraddoldeb.

 

6.7

Llythyr gan Llyr Gruffydd AS at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch ffiniau etholiadol awdurdodau lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.7.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Llyr Gruffydd AS at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â ffiniau etholiadol awdurdodau lleol.

 

6.8

Papur briffio seneddol gan y Comisiwn Etholiadol ynghylch y Bil Etholiadau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.8.a Nododd y Pwyllgor y papur briffio seneddol gan y Comisiwn Etholiadol mewn perthynas â'r Bil Etholiadau.

 

6.9

Llythyr gan y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch cydweithio rhwng y pwyllgorau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.9.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol mewn perthynas â chydweithio rhwng y pwyllgorau.

 

6.10

Papur briffio gan Llamau mewn perthynas ag Upstream Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.10.a Nododd y Pwyllgor bapur briffio Llamau mewn perthynas ag Upstream Cymru.

 

(12.15 - 12.30)

7.

Sesiynau craffu ar waith Gweinidogion – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 4 a 5

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 4 a 5 a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ar nifer o faterion a godwyd.