Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/11/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod (08.45 - 09.00)

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00 - 10.00)

2.

Digartrefedd - sesiwn dystiolaeth 2

Allan Eveleigh, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymunedau, Cymdeithas Tai Gogledd Cymru

Shayne Hembrow, Dirprwy Brif Weithredwr y Grŵp, Tai Wales & West

Steven Bletsoe, Rheolwr Gweithrediadau Cymru, Cymdeithas Genedlaethol Landlordiaid Preswyl

Matt Dicks, Cyfarwyddwr, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Steffan Evans, Pennaeth Polisi (Tlodi), Sefydliad Bevan

 

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.00 - 10.15)

(10.15 - 11.15)

3.

Digartrefedd - sesiwn dystiolaeth 3

Jennie Bibbings, Pennaeth Ymgyrchoedd, Shelter

Jasmine Harris, Uwch Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus, Crisis

Bonnie Williams, Cyfarwyddwr, Cyfiawnder Tai Cymru

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (11.15 - 11.30)

(11.30 - 12.30)

4.

Digartrefedd - sesiwn dystiolaeth 4

Katie Dalton, Cyfarwyddwr, Cymorth Cymru

Thomas Hollick, Cydgysylltydd Polisi a Materion Cyhoeddus, The Wallich

Catherine Docherty, Rheolwr Rhanbarthol Cynorthwyol, Byddin yr Iachawdwriaeth - Cymru a De Orllewin Lloegr

Emma Shaw, Rheolwr Rhanbarthol Cymru a De Orllewin Lloegr, Gwasanaeth Digartrefedd, Byddin yr Iachawdwriaeth

Jessica Hymus-Gant, Rheolwr Gwasanaethau – Conwy S180, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam, NACRO

 

Dogfennau ategol:

(12.30)

5.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

5.1

Llythyr oddi wrth Gyngor Tref Penarth mewn cysylltiad ag asedau cymunedol.

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol mewn cysylltiad â’r Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) 2022.

Dogfennau ategol:

5.3

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog mewn perthynas â goblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

5.4

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch Cyd-bwyllgorau Corfforedig

Dogfennau ategol:

(12.30)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(12.30 - 12.45)

7.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2, eitem 3 ac eitem 4.

Dogfennau ategol:

(12.45 - 13.05)

8.

Trafod yr adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a’r Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol: