Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/05/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

2.1

Deiseb P-06-1312 Helpu i wella ansawdd dwr yn Afon Wysg drwy uwchraddio systemau carthffosiaeth yn nyffryn Wysg

Dogfennau ategol:

2.2

Cyfarfod y Grŵp Rhyngweinidogol ar Gysylltiadau rhwng y DU a’r UE ar 20 Mawrth 2023

Dogfennau ategol:

2.3

Y Bil Bwyd (Cymru): Gwybodaeth ariannol wedi'i diweddaru gan Lywodraeth yr Alban

Dogfennau ategol:

2.4

Rheoliadau Cynhyrchion Organig

Dogfennau ategol:

2.5

Cyllid datblygu rhanbarthol ar ôl gadael yr UE: Gwaith dilynol i gyfarfod y Pwyllgor ar 4 Mai – Cronfa Ffyniant Gyffredin

Dogfennau ategol:

2.6

Y Bil Amaethyddiaeth (Cymru) – Cyfnod 3 – Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

2.7

Cyllid datblygu rhanbarthol ar ôl gadael yr UE

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Cyllid datblygu rhanbarthol ar ôl gadael yr UE: Ariannu buddiolwyr

James Scorey, Is-Bennaeth, Coleg Caerdydd a’r Fro (yn cynrychioli Colegau Cymru)

Kiera Marshall, Dirprwy Bennaeth Polisi (Cymru), Ffederasiwn Busnesau Bach

Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr Prifysgolion Cymru

Matthew Brown, Cyfarwyddwr Cyflenwi a Datblygu, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

3.2 Cytunodd Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru i ysgrifennu at y Pwyllgor i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am golli capasiti/swyddi.

 

(10.30-10.35)

4.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ardrethu Annomestig

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ardrethu Annomestig.

 

(10.35)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y Cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(10.35-10.45)

6.

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.45-10.50)

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ardrethu Annomestig

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ardrethu Annomestig

 

(10.50-11.00)

8.

Opsiynau ar gyfer ymweliad Pwyllgor

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr opsiynau ar gyfer ymweliadau’r Pwyllgor.