Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 30/03/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Sarah Murphy AS; dirprwyodd Jenny Rathbone AS ar ei rhan.

1.2 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 

(09.30-11.00)

2.

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dafydd Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr, Gwyddorau Bywyd ac Arloesedd, Llywodraeth Cymru

Mari Williams, Uwch Gyfreithiwr y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

Nick Lambert, Uwch Gyfreithiwr y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

Leanne Roberts, Pennaeth Polisi Diwygio Caffael, Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

 

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Papur 1 - Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a swyddogion Llywodraeth Cymru, gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

(11.00)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

3.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch craffu ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.3

Llythyr gan y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch yr ymchwiliad i gyfiawnder data: defnyddio data personol yn y GIG yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.4

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwasanaethau endosgopi: ymchwiliad dilynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.5

Llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.6

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.7

Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y DU ynghylch Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.8

Llythyr gan Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Llywodraeth y DU ynghylch Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn, ac o Eitem 1 i Eitem 3 ar agenda'r cyfarfod a gaiff ei gynnal ddydd Iau, 27 Ebrill 2023

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(11.00-11.45)

5.

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): materion o bwys

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.45-12.00)

6.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Ymateb Llywodraeth Cymru

Papur 2 - Briff ymchwil

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymateb.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Cyllid.

(11.45-12.00)

7.

Blaenraglen Waith

Papur 3 – Blaenraglen waith

Cofnodion:

7.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.