Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 10/05/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

 

(9.15-10.30)

2.

Canserau gynaecolegol: Panel 3

Lowri Griffiths, Cadeirydd, Cynghrair Canser Cymru a Chyfarwyddwr Cymorth, Polisi a Mewnwelediad, Gofal Canser Tenovous

Rachel Downing, Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd, Target Ovarian Cancer

Claire O'Shea, Un y mae canser wedi effeithio arni

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gynghrair Canser Cymru.

 

(10.45-11.45)

3.

Canserau gynaecolegol: Panel 4

Dr Shanti Karupiah, Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu

Dr Zohra Ali, Cymdeithas Feddygol Islamaidd Prydain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a Chymdeithas Feddygol Islamaidd Prydain.

3.2 Cytunodd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol i ddarparu rhagor o wybodaeth ynghylch a yw cleifion yn cyflwyno gyda chanser gynaecolegol yn hwyrach yn dilyn pandemig COVID-19.

 

(11.45)

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Llythyr ar y cyd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.2

Llythyr at y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y polisi Cymru gyfan ar ryddhau cleifion o’r ysbyty a chanllawiau cysylltiedig.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.3

Llythyr at y Pwyllgor Cyllid ynghylch tystiolaeth a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r gwaith craffu ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.4

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Gwasanaethau Endosgopi: ymchwiliad dilynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.5

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Rheoliadau Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol) (Ymadael â’r UE) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.6

Llythyr at y Pwyllgor Cyllid ynghylch cynaliadwyedd a chydbwysedd ariannol byrddau iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.7

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ynghylch cynaliadwyedd a chydbwysedd ariannol byrddau iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn, ac o bob eitem y cyfarfod a gaiff ei gynnal ar 25 Mai 2023, ac eithrio Eitem 1 i Eitem 3.

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.45-12.00)

6.

Canserau gynaecolegol: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 

(12.00-12.05)

7.

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor faterion yn ymwneud â thrafodion Cyfnod 2.

7.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, cytunodd y Pwyllgor i amrywio trefn y broses ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 ar Fil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru), ac i ystyried adrannau’r Bil yn y drefn a ganlyn:

·       Adrannau 2-5.

·       Adran 1.

·       Teitl hir.

 

(12.05-12.15)

8.

Gwasanaethau endosgopi: Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor  ymateb Llywodraeth Cymru.