Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Amseriad disgwyliedig: Hybrid 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 02/02/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Sarah Murphy ar gyfer eitem 3.

1.3  Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 

(09.30-10.30)

2.

Gwasanaethau endosgopi: sesiwn dystiolaeth gyda sefydliadau canser

Katie Till, Rheolwr Materion Cyhoeddus (Cymru), Cancer Research UK

Gerard McMahon, Pennaeth Polisi a Dylanwadu (Cenhedloedd Datganoledig), Bowel Cancer UK

 

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Tystiolaeth gan Cancer Research UK

Papur 2 – Tystiolaeth gan Bowel Cancer UK

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr sefydliadau canser.

2.2 Cytunodd Cancer Research UK i ddarparu rhagor o wybodaeth am:

  • y data sydd ar gael ar hyn o bryd ynghylch anghydraddoldebau iechyd mewn perthynas â chanser, sut mae’r data sydd ar gael yn cael eu casglu a’u dadansoddi, a’r bylchau posibl o ran data ynghylch anghydraddoldebau; a
  • barn Cancer Research UK ynghylch a ddylai canserau nad ydynt yn ganserau gastroberfeddol gael eu cynnwys yn y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol.

 

(10.45-11.45)

3.

Gwasanaethau endosgopi: sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru

Sharon Hillier, Cyfarwyddwr yr Is-adran Sgrinio, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Steve Court, Pennaeth Rhaglen Sgrinio Coluddion Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

 

Papur 3 – Tystiolaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

(13.00-14.00)

4.

Gwasanaethau endosgopi: sesiwn dystiolaeth gyda'r Rhaglen Endosgopi Genedlaethol a Rhwydwaith Canser Cymru

Yr Athro Sunil Dolwani, Arweinydd Clinigol y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol

Yr Athro Tom Crosby, Rhwydwaith Canser Cymru

 

Papur 4 – Tystiolaeth gan y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol

Papur 5 – Tystiolaeth gan Rwydwaith Canser Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol a Rhwydwaith Canser Cymru.

 

(14.00)

5.

Papur(au) i'w nodi:

5.1

Llythyr at Iechyd a Gofal Digidol Cymru ynghylch gwybodaeth ddilynol ar ôl y sesiwn dystiolaeth ar y cyd â’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a gynhaliwyd ar 26 Hydref 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.2

Llythyr gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru ynghylch gwybodaeth ddilynol ar ôl y sesiwn dystiolaeth a gynhaliwyd ar y cyd â’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ar 26 Hydref 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.3

Llythyr at y Byrddau Iechyd ynghylch System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.4

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ynghylch System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.5

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ynghylch System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.6

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ynghylch System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.7

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ynghylch System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.8

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ynghylch System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.9

Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch y Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.9 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.10

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch y Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.10 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.11

Llythyr gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ynghylch y Cyd-bwyllgorau Corfforedig a'r dirwedd ehangach o ran partneriaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.11 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.12

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch deintyddiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.12 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(14.00)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(14.00-14.15)

7.

Gwasanaethau endosgopi: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.