Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Amseriad disgwyliedig: O bell 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-10.45)

2.

Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gyda'r Ganolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor, Platfform a Seicolegwyr dros Newid Cymdeithasol

Yr Athro Rob Poole, Athro Seiciatreg Gymdeithasol - Canolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor

Ewan Hilton, Prif Weithredwr – Platfform

Dr Jen Daffin, Seicolegydd Clinigol Cymunedol - Seicolegwyr dros Newid Cymdeithasol


Papur briffio Ymchwil y Senedd

Papur 1 – Canolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor

Papur 2 – Platfform

Papur 3 - Seicolegwyr dros Newid Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o’r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor, Platfform, a Seicolegwyr dros Newid Cymdeithasol.

2.2 Cytunodd y panel i ysgrifennu at y Pwyllgor gydag enghreifftiau ychwanegol o rôl partneriaid a chymunedau wrth ddatblygu a darparu atebion cymunedol, a hyrwyddo a chefnogi iechyd meddwl a llesiant.

2.3 Cytunodd Ewan Hilton, prif weithredwr Platfform, i rannu copi o adroddiad a baratowyd gan Platfform yn ystod y pandemig sy’n edrych ar faterion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl a'r gweithlu.

 

(10.45)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gyda chwestiynau dilynol ar waith cynllunio'r gaeaf yn dilyn y cyfarfod ddydd Iau 10 Chwefror

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.2

Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch cwestiynau dilynol ar waith cynllunio'r gaeaf yn dilyn y cyfarfod ddydd Iau 10 Chwefror

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

3.3

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda at y Cadeirydd ynghylch cyllid ar gyfer parhau â'r gwasanaeth a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.4

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch cyllid gan fyrddau iechyd ar gyfer parhau â'r gwasanaeth a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.5

Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch cyllid gan fyrddau iechyd ar gyfer parhau â'r gwasanaeth a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

3.6

Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch rôl byrddau iechyd o ran diogelu menywod a phlant sy'n cael profiad o gam-drin domestig neu sydd mewn perygl o hynny

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.7

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch rôl byrddau iechyd o ran diogelu menywod a phlant sy'n cael profiad o gam-drin domestig neu sydd mewn perygl o hynny

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

3.8

Llythyr at gadeiryddion pwyllgorau'r Senedd gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch ei raglen ymgysylltu ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2023-24 Llywodraeth Cymru sydd ar ddod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.9

Llythyr at gadeiryddion pwyllgorau'r Senedd gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.9 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.10

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch grantiau cyfleusterau i'r anabl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.10 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.11

Ymateb gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Cadeirydd ynghylch grantiau cyfleusterau i'r anabl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.11 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

3.11(a) Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) i gael rhagor o wybodaeth.

 

 

3.12

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch gwasanaethau anhwylderau bwyta yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.12 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(10.45)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10.45-11.00)

5.

Anghydraddoldebau iechyd meddwl: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.00-11.30)

6.

Blaenraglen waith

Papur 4 – blaenraglen waith

Papur 5 – papur cwmpasu ar ddeintyddiaeth

Papur 6 – papur cwmpasu ar strôc

Papur 7 – papur cwmpasu ar iechyd menywod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei raglen waith ar gyfer tymor yr haf a thymor yr hydref.