Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/10/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11.15 - 11.30)

1.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Oherwydd yr amserlenni adrodd, cytunodd yr Aelodau i drafod y gwelliannau terfynol yn electronig.

 

(11.30 -11.45)

2.

Blaenoriaethau i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - strategaeth ar gyfer ymgysylltu â phlant a phobl ifanc

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y strategaeth ar gyfer ymgysylltu â phlant a phobl ifanc.

2.2 Cytunodd yr Aelodau i gynnal grwpiau ffocws wyneb yn wyneb gyda phlant mewn ysgolion cynradd a chwrdd â phobl ifanc o wahanol fudiadau ieuenctid o bob rhan o Gymru.

 

(11.45 - 12.00)

3.

Trafod dull cynllunio strategol y Pwyllgor

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y dull cynllunio strategol.

3.2 Cytunodd yr Aelodau i gynnal y sesiynau cynllunio strategol dros ddau gyfarfod, gyda’r cyntaf o'r rhain yn cael ei gynnal ddydd Llun 18 Hydref, a’r cyfarfod arall yn cael ei gynnal yn y flwyddyn newydd fel bod y Pwyllgor yn gallu ystyried yr ymgysylltiad â phlant a phobl ifanc.

3.3 Nododd yr Aelodau yr hyn yr hoffent ganolbwyntio arno yn ystod y sesiynau.

 

(12.00 - 12.15)

4.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 

(13.00)

5.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

5.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

5.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Laura Jones AS, nid oedd dirprwy ar ei rhan.

5.3 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 

(13.00 - 14.30)

6.

Sesiwn graffu gyffredinol gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Dr Chris Jones, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol

Albert Heaney, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru

Claire Bennett, Cyfarwyddwr, Yr Adran Cymunedau a Threchu Tlodi

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr, Iechyd Meddwl, Camddefnyddio Sylweddau a Grwpiau Agored i Niwed Adran

Irfon Rees, Cyfarwyddwr Iechyd y Boblogaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Aeth y Pwyllgor ati i graffu ar y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidogion.

6.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r canlynol:

- yr adroddiadau manwl y mae’r Grŵp Llywio Gwasanaethau Hanfodol wediu llunio mewn perthynas â meysydd penodol i nodi i ba raddau y cafodd gwasanaethau hanfodol eu cynnal yn ystod y pandemig;

- nodyn yn cynnwys data am y gwahanol fathau o raglenni brechu ar gyfer plant a phobl ifanc; 

6.3 Cytunodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i roi mwy o fanylion am y cynnydd sy'n cael ei wneud i wella iechyd plant ar draws ystod o faterion iechyd cyhoeddus.

 

 

(14.30)

7.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

7.1 Nodwyd y papurau.

 

7.1

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

7.2

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

Dogfennau ategol:

7.3

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

Dogfennau ategol:

7.4

Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

7.5

Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

(14.30)

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod cyfan ar 18 Hydref

Cofnodion:

8.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.30 - 14.45)

9.

Trafod y dystiolaeth o’r sesiwn graffu gyda’r Gweinidogion

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth flaenorol.