Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/02/2023 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cofrestru (09.30-09.45)

Rhag-gyfarfod preifat – anffurfiol (09.45-10.00)

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Dirprwyodd Sam Rowlands AS ar ran Peter Fox AS.

 

(10.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

PTN 1 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Rhagor o wybodaeth yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Cyllid ar 14 Rhagfyr - 17 Ionawr 2023

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Newidiadau Arfaethedig i Brotocol y Gyllideb - 17 Ionawr 2023

Dogfennau ategol:

2.3

PTN 3 - Llythyr gan y Prif Weithredwr a’r Clerc at y Pwyllgor: Taliad costau byw i staff y Comisiwn - 19 Ionawr 2023

Dogfennau ategol:

2.4

PTN 4 - Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol: Gweinyddu cyfraddau treth incwm Cymru 2021-22 - 19 Ionawr 2023

Dogfennau ategol:

2.5

PTN 5 - Llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Llywydd: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) - 27 Ionawr 2023

Dogfennau ategol:

2.6

PTN 6 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Pwyllgor Sefydlog Cyllid Rhyngweinidogol (F:ISC) - 30 Ionawr 2023

Dogfennau ategol:

2.7

PTN 7 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) - 18 Ionawr 2023

Dogfennau ategol:

(10.00-10.30)

3.

Goblygiadau ariannol y Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

David Lloyd-Thomas, Pennaeth yr Uned Polisi a Strategaeth Bwyd, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Bil Bwyd (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF, 191KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1.1MB)

P1 – Llyodraeth Cymru: Papur tystiolaeth

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar oblygiadau ariannol y Bil Bwyd (Cymru) gan Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, a chan David Lloyd-Thomas, Pennaeth yr Uned Polisi a Strategaeth Bwyd, Llywodraeth Cymru.

 

Egwyl (10.30-11.15)

(11.15-12.15)

4.

Goblygiadau ariannol y Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

Peter Fox AS, yr Aelod cyfrifol

Tyler Walsh, Staff Cymorth Aelod o’r Senedd

Martin Jennings, Ymchwil y Senedd

Elfyn Henderson, Ymchwil y Senedd

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar oblygiadau ariannol y Bil Bwyd (Cymru) gan Peter Fox AS, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil; Tyler Walsh, Staff Cymorth Aelod o’r Senedd; Martin Jennings, y Gwasanaeth Ymchwil; ac Elfyn Henderson, y Gwasanaeth Ymchwil.

 

(12.15)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.15-12.30)

6.

Bil Bwyd (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.30-12.35)

7.

Cynllun Ffioedd Archwilio Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

P2 - Cynllun Ffioedd Diwygiedig 2023-24

P3 - Llythyr oddi wrth Archwilio Cymru: Cynllun Ffioedd Diwygiedig 2023-24 – 2 Chwefror 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor Gynllun Ffioedd Archwilio Cymru cywiredig ar gyfer 2023-24 o dan Reolau Sefydlog 18.10(x) yn unol ag adran 24(7) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.