Agenda

Lleoliad: Fideogynhadledd drwy Zoom

Cyswllt: Helen Finlayson 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.20, mae Comisiwn y Senedd wedi penderfynu ei bod yn anymarferol darlledu'r trafodion.

(13.30–14.00)

Rhag-gyfarfod preifat

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a chyfarfod nesaf y Pwyllgor

(14.00–14.40)

3.

Blaenraglen waith

(14.40–14.45)

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Ymatebion i ymgynghoriad y Pwyllgor ar y cofnod o faterion a drafodwyd yn ystod digwyddiad i randdeiliaid y Pwyllgor ar gapasiti'r Senedd

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch deddfwriaeth pwyllgor – 22 Ebrill 2020

Dogfennau ategol:

4.3

Cyflwyniad ysgrifenedig gan yr Athro Laura McAllister ynghylch mecanweithiau deddfwriaethol a Biliau drafft – Mai 2020

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu