Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar senedd.tv.

 

(13.30 - 14.00)

Cyfnod cofrestru

(13.30-14.00)

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00 - 14.45)

2.

Parodrwydd yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio - sesiwn dystiolaeth gyda rhanddeiliaid o’r sector meddyginiaethau

Dr Richard Greville - Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain

Judith Vincent - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar ran Cydffederasiwn GIG Cymru

 

Dogfennau ategol:

(14.45 - 14.50)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i’w nodi 1: Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch Bil Marchnad Fewnol y DU - 3 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

3.2

Papur i'w nodi 2: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at y Cadeirydd ynghylch Bil Marchnad Fewnol y DU - 7 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

3.3

Papur i'w nodi 3: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil Marchnad Fewnol y DU - 12 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

(14.50)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 7 ac 8

(14.50 - 15.05)

5.

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio - ystyried tystiolaeth

(15.05 - 16.00)

6.

Bil Marchnad Fewnol y DU

Yr Athro Jo Hunt - Canolfan Llywodraethiant Cymru

Yr Athro Dan Wincott - Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

Goblygiadau Cyfansoddiadol Cynigion Marchnad Fewnol y DU [Saesneg yn unig]

(16.00 - 16.30)

7.

Fframweithiau polisi cyffredin y DU

Dogfennau ategol:

(16.00 - 16.30)

8.

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu