Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.10)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Isherwood, Jenny Rathbone a Jack Sargeant.

(14.10-14.55)

10.

Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol - rhan dau: sesiwn dystiolaeth

Dr Rachel Minto, Prifysgol Caerdydd

Dr Christopher Huggins, Prifysgol Suffolk

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

(15.00-16.00)

2.

Cyfraith Ewropeaidd a chyfnod pontio Brexit - sesiwn dystiolaeth

Yr Athro Piet Eeckhout, Coleg Prifysgol Llundain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tyst i gwestiynau gan yr Aelodau.

(16.00-16.05)

3.

Papur i'w nodi

3.1

Gohebiaeth gan George Hollingbery AS, y Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach ynghylch gwelliannau i’r Bil Masnach - 10 Gorffennaf 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papur.

(16.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(16.05-16.15)

5.

Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol - rhan dau: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

(16.15-16.25)

6.

Cyfraith Ewropeaidd a chyfnod pontio Brexit - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

(16.25-16.35)

7.

Papur ar y cyfnod pontio Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd yr Aelodau y papur a chytuno’r pwyntiau gweithredu ynddo.

(16.35-16.45)

8.

Papur ar barodrwydd ar gyfer Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Ystyriodd yr Aelodau y papur a chytuno’r pwyntiau gweithredu ynddo.

(16.45-16.50)

9.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer tymor yr hydref.