Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Alun Davies.

1.3 Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant fel Cadeirydd y Grŵp Cynghori ar Ewrop, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru a Chadeirydd y Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol.

 

(14.00-14.50)

2.

Newidiadau i'r rhyddid i symud ar ôl Brexit: Llysgennad yr UE i'r DU

Ei Ardderchogrwydd João Vale de Almeida – Llysgennad yr UE i'r DU

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y Llysgennad i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.00-16.30)

3.

Cymru yn y byd – trafodaeth bord gron gydag academyddion

Yr Athro Catherine Barnard –, Prifysgol Caergrawnt

Syr Emyr Jones Parry

Yr Athro Anand Menon – Coleg y Brenin, Llundain

Dr Rachel Minto – Prifysgol Caerdydd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y panel i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor y Swyddfa Weithredol yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon, at y Cadeirydd, ynghylch gohebiaeth gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn – 14 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nodwyd y papur.

 

4.2

Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor y Swyddfa Weithredol yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon, at y Cadeirydd, ynghylch gwaith craffu gan y Pwyllgor ar fframweithiau cyffredin – 14 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1 Nodwyd y papur.

 

4.3

Papur i’w nodi 3: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Confensiwn Sewel - 21 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.1 Nodwyd y papur.

 

(16.35)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.35-16.45)

6.

Newidiadau i'r rhyddid i symud ar ôl Brexit - ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16.45-17.00)

7.

Cymru yn y byd – ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.