Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/11/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant gan ei fod yn Gadeirydd Grŵp Cynghori Ewropeaidd, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru a Chadeirydd y Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol.

 

(14.00-15.00)

2.

Gwaith dilynol ar barodrwydd Brexit – sesiwn dystiolaeth gyda gwasanaethau cyhoeddus

Mairwen Harris, Prifysgolion Cymru

Colin Riordan, Prifysgolion Cymru

Nesta Lloyd-Jones, Conffederasiwn GIG Cymru

Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.00-15.05)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch y strategaeth ryngwladol ddrafft, swyddfeydd tramor a masnach – 5 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1  Nodwyd y papur.

 

(15.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor ar 18 Tachwedd 2019

Cofnodion:

4.1     Cytunodd yr Aelodau i benodi Huw Irranca-Davies yn Gadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod ar 18 Tachwedd 2019.

 

(15.05)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.05-15.20)

6.

Gwaith dilynol ar barodrwydd Brexit – sesiwn dystiolaeth gyda gwasanaethau cyhoeddus – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1     Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(15.20-15.30)

7.

Gwaith craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Trafododd yr Aelodau a chytunodd i nodi Mynediad y DU-UDA i Ddata Electronig at Ddiben Gwrthweithio Troseddau Difrifol, ac Adeiladu a Gweithredu Cyfleuster Laser Electron-Pelydr-X Ewropeaidd.