Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 08/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1              Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2              Cafwyd ymddiheuriadau gan Mandy Jones. Mynychodd Caroline Jones fel dirprwy.

1.3              Cyhoeddodd Huw Irranca-Davies fuddiant gan ei fod yn Gadeirydd y Grŵp Cynghori Ewropeaidd, yn Gadeirydd Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol Cymru, ac yn Gadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru.

 

(13.30-15.00)

2.

Sesiwn graffu ar waith Prif Weinidog Cymru

Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru

Desmond Clifford, Llywodraeth Cymru

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Atebodd y Prif Weinidog gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.00-15.05)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - Brandio a phrosesu bwyd - 20 Mehefin 2019

Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig:

Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Brandio a phrosesu bwyd

http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11955/cr-ld11955-w.pdf

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1  Nodwyd y papur.

 

3.2

Papur i’w nodi 2 – Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch cysylltiadau rhynglywodraethol a fframweithiau cyffredin – 3 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1  Nodwyd y papur.

 

 

3.3

Papur i’w nodi 3 – Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at David Lidington AS, Gweinidog Swyddfa'r Cabinet a Changhellor Dugiaeth Lancaster ynghylch cysylltiadau rhyngwladol – 3 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1  Nodwyd y papur.

 

 

3.4

Papur i’w nodi 4 – Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Llywydd ynghylch cysylltiadau rhyngwladol sy’n rhwymo’r DU – 3 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1  Nodwyd y papur.

 

 

(15.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.05-15.20)

5.

Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1     Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.