Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF, 337KB) Gweld fel HTML (184KB)

(14.00)

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown. Ni chafwyd dirprwy ar ei rhan.

 

(14.00-15.30)

2.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Piers Bisson, Llywodraeth Cymru

Hugh Rawlings, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, a Piers Bisson a Hugh Rawlings, ei swyddogion.

 

(15.30-15.40)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

3.2

Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

3.3

Papur i'w nodi 3 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

3.4

Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i borthladdoedd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

3.5

Papur i'w nodi 5 - Gohebiaeth gan yr Arglwydd Jay o Ewelme ynghylch yr adroddiad gan Bwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

3.6

Papur i'w nodi 6 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynglŷn â 'Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl'

Gallwch ddod o hyd i bapur Llywodraeth Cymru, ‘Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl’ yma: https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/2017-09/Brexit%20and%20Fair%20Movement%20of%20People-%28CY%29main_WEB.PDF

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

3.7

Papur i'w nodi 7 - Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

3.8

Papur i'w nodi 8 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

3.9

Papur i'w nodi 9 - Gohebiaeth gan y Prif Weinidog ynghylch gwelliannau Llywodraeth Cymru i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.9a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

3.10

Papur i'w nodi 10 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.10a Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

(15.40)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.40-16.10)

5.

Goblygiadau penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd i Gymru - monitro'r trafodaethau.

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan y Gwasanaeth Ymchwil ynghylch y cylch diweddaraf o drafodaethau rhwng Llywodraeth y DU a'r Undeb Ewropeaidd ynghylch penderfyniad y DU i adael yr UE, a nododd gynnwys y papur.

 

(16.10-16.30)

6.

Y flaenraglen waith

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor. Cytunodd yr Aelodau i lansio ymchwiliad i wydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit.