Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2. Fe wnaeth y Cadeirydd ddiolch i Angela Burns AS am ei chyfraniad i waith y Pwyllgor a chroesawu Andrew RT Davies AS i'r Pwyllgor.

 

(09.30-11.30)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru

Dr Rob Orford, Cyd-Gadeirydd y Gell Cyngor Technegol a Phrif Gynghorydd Gwyddonol (Iechyd)

Fliss Bennee, Cyd-Gadeirydd y Gell Cyngor Technegol

Dr Heather Payne, Uwch-swyddog Meddygol ar gyfer Iechyd Mamau a Phlant

Dr Marion Lyons, Uwch-swyddog Meddygol

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru.

2.2. Gwnaeth Dr Rob Orford, Cyd-Gadeirydd y Gell Cyngor Technegol a Phrif Gynghorydd Gwyddonol (Iechyd) , ddatganiad agoriadol.

 

(11.30)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau ynghylch y camau sy’n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru, yn dilyn cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor ar ei ymchwiliad i Ofalwyr fis Tachwedd diwethaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1  Nododd y Pwyllgor y llythyr

 

3.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.3

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 16 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.4

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 16 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.5

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb P-05-966 Stopiwch yr Isafbris am Alcohol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.6

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.7

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.8

Gwybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd i helpu ag ymchwiliad y Pwyllgor i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

 

3.9

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch darpariaeth gofal plant ar gyfer plant gweithwyr hanfodol sydd o oedran ysgol dros gyfnod yr haf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.9 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.10

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch yr amserlen i gael canlyniadau profion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.10 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.11

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch yr amserlen i gael canlyniadau profion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.11 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.12

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y cyhoeddiad ar warchod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.12 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.13

Llythyr gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru yn dilyn sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor gyda’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.13 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.14

Llythyr gan Dr Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru mewn ymateb i'r llythyr gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.14 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.15

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Adroddiad Holden

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.15 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(11.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y Cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

 

(11.30-11.45)

5.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.45-12.10)

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Papur 16 – Ystyriaeth o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth ysgrifenedig a chytunodd i drafod y Memoranwm Cydsyniad Deddfwriaethol gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod y sesiwn graffu ar 30 Medi.

 

(12.10-12.30)

7.

COVID-19: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar ei ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Papur 17 - Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad y Pwyllgor cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar 30 Medi.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu