Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/01/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-11.40)

2.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru – Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Llywodraeth Cymru

Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid – Llywodraeth Cymru

 

 

Briff ymchwil

Papur 1 - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

(11.40)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ynghylch caffael a chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) yn ystod y pandemig COVID-19.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1  Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.2

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y trefniadau olynol ar gyfer y cynlluniau cyflawni ar gyfer cyflyrau iechyd difrifol.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.3

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.4

Llythyr at Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) Cymru yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 9 Rhagfyr 2020.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.5

Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) Cymru yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 9 Rhagfyr 2020.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

 

(11.40)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

 

(11.40-12.05)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a rhoddodd arweiniad ar faterion yr ymdrinnir â hwy yn ei adroddiad.

 

(12.05-12.30)

6.

Blaenraglen Waith

Papur 7 - Blaenraglen Waith

Papur 8 - Fframwaith Cyffredin ar gyfer Safonau Cyfansoddol Bwyd a Labelu

Papur 9 - Diogelu Iechyd y Cyhoedd a’r Fframwaith Diogelwch Iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd ar ei flaenoriaethau busnes ar gyfer gweddill tymor y gwanwyn.