Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Jayne Bryant AC.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Bu Janet Finch-Saunders AC yn dirprwyo ar ei rhan.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gyda Dr Robert Jones

Dr Robert Jones, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

 

Briff Ymchwill

Papur 1: Dr Robert Jones

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Robert Jones.

 

 

(11.00)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 

3.2

Llythyr gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a’r Rhwydwaith Gwella a Dysgu Swyddogion Gofalwyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.3

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: cyfarwyddyd ynghylch cartrefi gofal yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth.

 

 

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

 

(11.00 - 11.10)

5.

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

(11.10 - 11.30)

6.

Deintyddiaeth yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

(11.30 - 11.40)

7.

Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.