Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 29/11/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 999KB) Gweld fel HTML (999KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Bethan Jenkins AC.

1.3 Croesawodd y Cadeirydd Mick Antoniw AC fel aelod newydd ar y Pwyllgor, yn lle Joyce Watson AC, a diolchodd i Joyce Watson AC am ei chyfraniad at waith y Pwyllgor.

 

 

(09.15 - 10.15)

2.

Public Services Ombudsman (Wales) Bill: evidence session 1

Simon Thomas AC, Yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

Gareth Howells, Y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

Joanne McCarthy, Y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i gyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Simon Thomas AC, Aelod Cyfrifol

·       Gareth Howells, Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

·       Joanne McCarthy, Y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

 

 

(10.30 - 11.30)

3.

Scrutiny of the Public Services Ombudsman for Wales annual report 2016/17

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Chris Vinestock, Y Prif Swyddog Gweithredu a’r Cyfarwyddwr Ymchwiliadau

Katrin Shaw,  Cyfarwyddwr Polisi, cyfreithiol a llywodraethu

 

 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016/17

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

·       Chris Vinestock, Prif Swyddog Gweithredu a Chyfarwyddwr Ymchwiliadau

·       Katrin Shaw, Cyfarwyddwr Polisi, Cyfreithiol a Llywodraethu

 

3.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ddarparu nodyn i gynnwys dadansoddiad o themâu cwynion am wasanaethau'r Ombwdsmon, o'r adolygiad allanol annibynnol a gynhaliwyd.

 

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Additional information from the Welsh Local Government Association in relation to the Welsh Government draft budget 2018-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19.

 

4.2

Letter from the Cabinet Secretary for Finance to the Chair of the Finance
Committee in relation to the Welsh Government draft budget 2018-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.a Nododd y Pwllgor Lythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19.

 

4.3

Correspondence with the Cabinet Secretary for Local Government and Public
Services, the Leader of the House and Chief Whip and the Minister for
Housing and Regeneration in relation to the Welsh Government draft budget
2018-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip a’r Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

 

4.4

Letter from the Chair of the Public Accounts Committee to the Minister for
Housing and Regeneration in relation to the Welsh Government draft budget
2018-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19.

 

5.

Motion under Standing Order 17.42 (vi) to resolve to exclude the
public from the remainder of the meeting

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

 

(11.30 - 11.35)

6.

Scrutiny of the Public Services Ombudsman for Wales annual report 2016-17: consideration of evidence received under item 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem3.

 

(11.35 - 11.40)

7.

Public Services Ombudsman (Wales) Bill: consideration of evidence received under item 2

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2 a chytunodd i ysgrifennu at yr Aelod sy'n gyfrifol am y materion a godwyd.

 

 

(11.40 - 12.30)

8.

Scrutiny of the Welsh Government draft budget 2018-19:consideration of draft report

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.