Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 999KB) Gweld fel HTML (999KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan Janet Finch-Saunders AC.

 

1.3 Datganodd yr Aelodau a ganlyn fuddiannau perthnasol fel aelodau o undebau:

  • John Griffiths AC;
  • Jenny Rathbone AC;
  • Joyce Watson AC;
  • Rhianon Passmore AC;
  • Siân Gwenllian AC.

 

 

(09.15 - 10.45)

2.

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7: Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

·         Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

·         Paul Webb, Uwch-swyddog Cyfrifol, Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

·         Nicola Charles, Cyfreithwraig

 

Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y bobl ganlynol:

 

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Paul Webb, Uwch Swyddog Cyfrifol, Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Nicola Charles, Cyfreithiwr

 

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Adroddiad gan Bwyllgor Menywod a Chydraddoldeb Tŷ’r Cyffredin - Ensuring strong equalities legislation after the EU exit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1        Nododd y Pwyllgor yr adroddiad gan Bwyllgor Menywod a Chydraddoldeb Tŷ’r Cyffredin - Ensuring strong equalities legislation after the EU exit

 

3.2

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â thlodi yng Nghymru.

 

3.3

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru.

 

3.4

Llythyr i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn  cysylltiad â thlodi yng Nghymru.

 

3.5

Llythyr i’r Adran Gwaith a Phensiynau mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru.

 

3.6

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Gwladol dros Fewnfudo mewn cysylltiad â ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Gwladol dros Fewnfudo mewn cysylltiad â ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

 

3.7

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol mewn cysylltiad â Bil yr Undebau Llafur (Cymru).

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (xi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod heddiw ac o'r cyfarfodydd ar 15 a 23 Mawrth

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10.55 - 11.05)

5.

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem2.

 

(11.05 - 12.00)

6.

Bill yr Undebau Llafur (Cymru) - trafod y materion allweddol

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol sydd i'w cynnwys yn ei adroddiad.  

 

(12.00 - 13.00)

7.

Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru - trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ar yr ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru a chytunodd arno, yn amodol ar fân newidiadau.

 

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Bil yr Economi Ddigidol

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ynghylch Bil yr Economi Ddigidol.